cloudadvantage-icons-readinessاگه بتونم ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم عالی میشه (جمله سازی به زبان انگلیسی)

همانطور که می دانید جمله سازی به زبان انگلیسی و استفاده از جمله های انگلیسی در موقعیت مناسب، دغدغه اکثر زبان آموزان می باشد. اگر شخصی به تمام موقعیت ها و مکالمات آنها مسلط باشد، ولی توانایی جمله سازی را نداشته باشد،نمی تواند ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کند.این شخص فقط قادر است در حد ابتدایی و با استفاده از جملات ناقص صحبت کند و نمی تواند منظور خود را به درستی بیان کند. به نظر شما،چه کاری باید انجام دهیم تا با این مشکل مواجه نشویم؟ و چرا؟

جواب شما این است. شما باید جمله هایی آماده ای را در ذهن خود داشته باشید که ، آنها را از قبل تمرین کرده و به آنها مسلط شده باشید. با این کار در هر موقعیت  از مکالمه و جمله های کامل و مناسب برای برقراری ارتباط استفاده می کنید. همچنین اعتماد به نفس شما برای روبرو شدن با هر شخص در هر موقعیت بالا می رود.

چگونه این ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی را بسازم؟

۱- یادگیری زمان های کاربردی زبان انگلیسی

زمانهای زبان انگلیسی به ۳ قسمت تقسیم می شوند. زمانهای (حال ، گذشته و آینده)، که هر کدام از این زمان ها هم به چند قسمت و قالب جمله سازی تبدیل می شوند که کار بردی ترین آنها در بخش زمانهای انگلیسی سایت در دسترس شما قرار گرفته شده است.می توانید تقسیم بندی کاربردی ترین قالب زمان ها را در زیر مشاهده کنید.

زمان حال

حال ساده ، حال استمراری ، حال کامل

گذشته

گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته کامل

آینده

آینده ساده ، آینده با برنامه ریزی قبلی (be + going to)

۲- یادگیری قالب های دیگر جمله سازی به زبان انگلیسی

منظور از بقیه قالب ها در زبان انگلیسی قالب هایی هستند که شامل زمان خاصی نمی شوند، و فقط معنی جمله را عوض می کنند. اکثر این قالب ها با استفاده از کمک فعل ساخته می شوند به جز، چند قالب که با اضافه شدن حرف اضافه (to) معنی جمله را عوض میکنند مثل (have to , has to , had to) که به معنی مجبور بودن یا باید هستند.

کمک فعل ها همراه با معنی

can ( توانستن ) ، may ( احتمال دارد ) ، should ( باید ضعیف، و در حالت مشورت دادن و مشورت گرفتن معنی بهتر است میدهد ) ، must ( باید ، اجبار کامل ) ، could ( گذشته can به معنی توانستن ) ، would ( هر کاری که در گذشته قرار بود انجام شود ) ، might ( گذشته may احتمال داشتن )

همه زمان ها و قالب ها همراه با مثال و طرز کار با آنها بطور مفصل در پایین همین مطلب توضیح داده شده است.

۳- یادگیری ضمیرها و استفاده آن ها

فرض کنید ما یک اسم دارم بطور مثال Ali ،و می خواهیم چند جمله درباره او توضیح دهیم.اگر اول هر جمله بخواهیم این اسم را تکرار کنیم، جمله ها زیبایی خود را از دست میدهند.به همین خاطر است که از ضمیر به جای اسم استفاده می کنیم تا از تکرار آن در جمله های بعدی جلوگیری کنیم.

ضمیر ها همراه با معنی و کاربرد

I (بجای اول شخص مفرد یا گوینده و به معنی من ) ، You ( بجای دوم شخص مفرد یا شنونده و به معنی تو ) ، She ( بجای سوم شخص خانم و به معنی او ) ، He  ( بجای سوم شخص مرد و به معنی او ) ، It (بجای سوم شخص اشیاء و حیوانات و به معنی آن ) ، We ( بجای اول شخص جمع و به معنی ما ) ، You ( بجای دوم شخص جمع ، مخاطب و به معنی شما ) ، They ( بجای سوم شخص جمع و به معنی آنها )

:idea:نکته : اول شخص کسی است که درباره چیزی صحبت می کند، و اگر جمع باشد یعنی شخصی درباره جمع خودشان صحبت می کند. دوم شخص کسی است که اول شخص با او درباره چیزی یا کسی صحبت می کند. و سوم شخص کسی یا چیزی است که شخص اول و مخاطب او یعنی سوم شخص درباره او صحبت می کنند.

۴- یادگیری افعال کاربردی و لغات کاربردی زبان انگلیسی

افعال و لغات کاربردی،کلماتی هستند که هم در مکالمه و زندگی روزمره و هم در موقعیت های دیگر مثل اخبار ، روزنامه و جاهای دیگر کاربرد زیادی دارند. فقط کافیست آنها را یاد گرفته و با کلمات هم نقش در جمله جایگزین کنیم و جمله دیگری با معنی متفاوت بسازیم.

تعداد افعال کاربردی در زبان انگلیسی حدود ۵۰۰ و لغات کاربردی و کلیدی ۲۵۰۰ عدد میباشد.

happy  بهترین قسمت کار : راه های ساختن ۶۳۰۰۰ جمله

بعد از یادگیری چهار قسمتی که در بالا به آنها اشاره شد یعنی ( زمان ها ، قالب ها ، ضمیرها و افعال و لغات کاربردی )، با استفاده از یک جمله آماده برای هر زمان و قالب ، فعل های کاربردی که یاد گرفته ایم را به جای فعل استفاده شده در آن جمله قرار می دهیم. پس هر روز با یک فعل در قالب های مختلف و با استفاده از ضمیر ها جمله می سازیم. شاید این کار در روزهای اول کار سخت به نظر برسد ولی مطمئن باشید به مرور زمان این کار برای شما آسان، و درست کردن جمله با هر کلمه سریعتر از قبل انجام می شود.

ما جملات آماده ای را همراه با معنی ، برای استفاده شما در زیر قرار داده ایم.فقط کافیست فعل هایی که یاد می گیرید بجای فعل مبنای این جمله ها یعنی (go) قرار دهید تا جمله مورد نظر خود را بسازید.در جملات آینده با برنامه ریزی (going to ) فعل مورد نظر خود را بجای make قرار دهید.

از همین امروز شروع کنید.هر روز جمله های خودتان را بسازید و تا چند روز دیگر تعداد زیادی جمله برای خود داشته باشید. تصور کنید چه لذتی می برید،وقتیکه از جملات خودتان برای مکالمه استفاده می کنید.

جمله های نمونه همراه با معنی

زمان ساختار و معنی
حال ساده

              .I , We , You , They go

من میروم،ما میرویم،تو میروی/شما میروید،آنها میروند

She , He ,It goes.

او (خانم) میرود،او (آقا میرود)،آن میرود

حال استمراری

                   .I am going

من دارم میرم

.We , You , they are going

ما داریم میریم،تو داری میری/شما دارید میرید،آنها دارند میرند

She,He.It is going.

او(خانم) داره میره ، او(آقا) داره میره، آن داره میره

حال کامل

I , We , You , They have gone.

           .من رفته ام،ما رفته ایم،تو رفته ای/شما رفته اید،آنها رفته اند

She , He ,It has gone.

                .او (خانم) رفته،او (آقا) رفته،آن رفته

 گذشته ساده

I , We , You , They ,She , He ,It went.

من رفتم،ما رفتیم،تورفتی/شما رفتی،آنها رفتند,او (خانم) رفت،او (آقا) رفت،آن رفت

 گذشته استمراری

I , We , You , They were going.

من داشتم میرفتم،ما داشتیم میرفتیم،تو داشتی میرفتی/شما داشتید میرفتید،آنها داشتند میرفتند.

She , He ,It was going.

او (خانم) داشت میرفت،او (آقا) داشت میرفت،آن داشت میرفت

 گذشته کامل

I , We , You , They ,She , He ,It had gone.

              من رفته بودم،ما رفته بودیم،تورفته بودی/شما رفته بودید،آنها رفته بودند، او(خانم) رفته بود،او (آقا) رفته بود،آن رفته بود

 آینده ساده

I , We , You , They ,She , He ,It will go.

من خواهم رفت،ما خواهیم رفت،تو خواهی رفت/شما خواهید رفت،

آنها خواهند رفت،او(خانم)،او(آقا)،آن خواهد رفت

 آینده با برنامه ریزی قبلی

 I am going to make.

.من قصد دارم درست کنم

We , You , They are going to make.

ما قصد داریم درست کنیم،تو قصد داری درست کنی/شما قصد دارید درست کنید،آنها قصد دارند درست کنند

She , He ,It is going to make

او (خانم) قصد دارد درست کند،او ( آقا) قصد دارد درست کند،آن قصد دارد درست کند

 قالب ها
 can توانستن I , We , You , They ,She , He ,It can go.
may احتمال دارد I , We , You , They ,She , He ,It may go.
 should باید(ضعیف) I , We , You , They ,She , He ,It should go.
must  باید (قوی) I , We , You , They ,She , He ,It must go.
 have to , has to مجبور بودن

I , We , You , They have to go.

She , He ,It has to go.

 could گذشته ( can ) I , We , You , They ,She , He ,It could go.
 would آینده در گذشته I , We , You , They ,She , He ,It would go.
 might گذشته ( may) I , We , You , They ,She , He ,It might go.
had to گذشته باید ها و مجبور بودن I , We , You , They ,She , He ,It had to go.
عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

12 پاسخ
  • سجاد اسماعیلی
   سجاد اسماعیلی می گوید

   دوست عزیز سلام

   برای اینکه بتونید تعداد 24000 جمله در 16 هفته بدست بیارید و از رازهای اساتید زبان در جمله سازی سریع پی ببرید. رو این لینک بزنید و به این صفحه برید.

   وبینار کاملا رایگان رازهای اساتید زبان در جمله سازی سریع به انگلیسی
   https://www.jadoyezaban.com/spa/

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *