اطلاعات شخصی (personal information)

اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

معمولا در ابتدای هر مکالمه ای رد و بدل کردن اطلاعات شخصی، بطور مثال: اطلاعاتی درباره اسم و فامیلی، کار و علاقه مندی ها، یک قسمت از مکالمه را تشکیل می دهد. که می توان گفت پرسیدن درباره اطلاعات شخصی و گرفتن آن یکی از مهمترین قسمت های شروع مکالمه است. این مطلب شامل همه این اطلاعات است، و بطور کامل درباره این قسمت مهم از مکالمات انگلیسی صحبت میکند.

صحبت درباره اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی شامل 9 قسمت مهم می شود که در پایین به آنها اشاره می کنیم، و در ادامه توضیح کامل آن را در اختیار شما قرار می دهیم.

1- اسم ها (Names)

2- شغل و پیشه (Work & Occupation)

3- ازدواج و تأهل (Marital status)

4- خانواده (Family)

5- سن وسال (Age)

6- محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

7- اوقا ت فراغت (Free Time Activities)

8- عادت ها (Habits)

9- موارد دیگر اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی  (Other Personal Information)

check_256 اسم ها (Names)

What is your name?                                                                                                     

اسم شما چیه؟

My name is _____./I`m ____.                                   

 اسم من _______است./من _______هستم.

What is your surname / last name? Can I have your surname / last name?

اسم فامیلی شما چیه؟/میتونم اسم فامیلیتون رو داشته باشم؟

My surname / last name is _______.

اسم فامیلی من _______ است.

Do you have a nickname? 

اسم مستعار دارید؟

Yes, my nickname is _______./ No, I don’t.

اسم مستعار من _______ است./ نه،ندارم.

check_256 شغل و پیشه (Work & Occupation)

What do you do?

شغلت چیه؟

I am a _______.

من یک _______ هستم.

Where do you work?

کجا کار میکنی؟

I work at _______.

من در _______ کار میکنم.

Do you like your job?

شغلت را دوست داری؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

Why do you like your job?

چرا شغلت را دوست داری؟/چرا از شغلت خوشت میاد؟

I like my job because _______.

شغلم را دوست دارم بخاطر اینکه _______.

check_256 ازدواج و تأهل (Marital status)

Are you married / single?

متأهلی؟ / مجردی؟

Yes, I am. / No I’m not.

بله،هستم./نه،نیستم.

check_256 خانواده (Family)

Do you have any children?

بچه داری؟

Yes, I have _______ children./ No, I don’t.

بله دارم./نه،ندارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______and _______ .

اسماشون _______و _______ است.

Do you have any sister / brother?

خواهر / برادری داری؟

Yes, I have./I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه، ندارم.

How many brothers and sister do you have?

چند برادر/خواهر داری؟

I have _______ brothers and _______ sisters.

_______برادر و_______خواهر دارم.

check_256 سن وسال (Age)

How old are you?

چند ساله هستی؟

I am 30 years old.

30 ساله هستم.

When is your birthday?

تاریخ تولدت چه تاریخیه؟

My birthday is on the fourth of July.

تولدم روز 4 جولای است.

Where were you born?

کجا به دنیا آمدی؟

I was born in _______.

من در _______ متولد شدم.

check_256 محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

Where are you from?

اهل کجایی؟

I am from _______.

من اهل _______ هستم.

What is your address?/ Can I have your address?

آدرست چیه؟/میتونم آدرستو داشته باشم؟

My address is _______./It`s _______.

آدرس من _______است./اون _________است.

What is your phone number?/ Can I have your phone number?

شماره تلفنت چنده؟ / میتونم شماره تلفنتو داشته باشم؟

My phone number is _______./ It`s _______.

شماره تلفن من_______ هست./ اون _______است.

What is your cell phone number?/ Can I have your cell phone number?

شماره موبایلت چنده؟/میتونم شماره موبایلتو داشته باشم؟

My cell phone number is _______./It`s _______.

شماره موبایل من_______ هست./ اون _______است.

Do you live with your parents?

با والدینت زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Do you live alone?

تنها زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Who do you live with?

با چه کسی زندگی میکنی؟

I live with my _______.

با ________ام زندگی میکنم.

Do you live in a house or an apartment?

در آپارتمان زندگی میکنی یا خانه ویلایی؟

I live in a/an _______.

من در یک ________ زندگی میکنم.

What is your e-mail address?/Can I have your e-mail address?

ایمیلت چیه؟/میتونم ایمیلتو داشته باشم؟

My e-mail address is _______./It`s _______.

ایمیل من_______ هست./ اون _______است.

check_256 اوقات فراغت (Free Time Activities)

What do you do in your free time?

اوقات فراغت چکار میکنی؟

In my free time I _______.

در اوقات فراغتم __________.

What are your hobbies?

سرگرمی هات چیه؟

My hobbies are _______.

سرگرمی های من _________است.

What type of music do you like?

از چه نوع موسیقی خوشت میاد؟

I like _______ music.

من موسیقی ________ دوست دارم.

Do you have a favorite singer or group?

خواننده یا گروه مورد علاقه ای داری؟

My favorite singer / group is _______.

خواننده / گروه مورد علاقه من ________ است.

What types of movies do you like?

چه نوع فیلمی دوست داری؟

I like _______ movies.

فیلم های _________ دوست دارم.

Do you like to read?

از مطالعه کردن خوشت میاد.

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دوست دارم./نه،دوست ندارم.

What do you like to read?

چه چیزی برای خواندن دوست داری؟

I like to read _______.

دوست دارم _________ بخونم.

check_256 عادت ها (Habits)

Do you have any bad habits?

عادت بدی داری؟

Yes, one of my bad habits is _______.

بله،یکی از عادت های بد من ________ است.

Do you snore?

خر و پف میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،خر و پف میکنم./نه،خر و پف نمیکنم.

Do you smoke?

سیگار میکشی؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،سیگار میکشم./نه،سیگار نمیکشم.

check_256 موارد اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی (Other Personal Information)

What is your favorite food?

غذای مورد علاقت چیه؟

My favorite food is _______.

غذای مورد علاقه من _______ است.

Is there any food that you do not like?

غذایی هست که تو خوشت نیاد؟

Yes, I don’t like _______. / I like all food.

بله،من _______ را دوست ندارم./همه غذاها را دوست دارم.

What is your favorite color?

رنگ مورد علاقت چیه؟

My favorite color is _______.

رنگ مورد علاقه من _______است.

Why do you want to learn English?

چرا می خوای انگلیسی یاد بگیری؟

I want to learn English because _______.

می خوام انگلیسی یاد بگیرم بخاطر اینکه _______.

What languages do you speak?

به چه زبانی صحبت می کنی؟

I speak _______.

من _______ صحبت می کنم.

Do you have any pets?

حیوان دست آموزی داری؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

What pets do you have?

چه حیوانی(دست آموز) داری؟

I have _______.

من _______ دارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______ and_______.

اسماشون _______ و _______ است.

Which sports do you like?

به چه ورزشی علاقه داری؟

The sport I like is _______.

ورزشی که من دوست دارم _______ است.

Do you have a favorite team?

تیم مورد علاقه ای داری؟

My favorite team is _______.

تیم مورد علاقم _______ است.

What is something you do well?

چه کاری را عالی انجام میدی؟

I am good at _______.

من در _______ خوب هستم.

What is something you do not do well?

کاری هست که خوب انجام ندی؟

I am bad at _______.

من در _______ بدم./خوب نیستم.

Describe yourself using only two words.

خودتو تو دو کلمه توصیف کن.

I am _______ and _______.

من _______و_______ هستم.

What makes you happy?

چه چیزی خوشحالت میکنه؟

I am happy when _______.

من وقتی خوشحالم که _______.

Are you a good cook/singer/driver?

تو آشپز / خواننده / راننده خوبی هستی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،هستم./نه،نیستم.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

جملات مجهول در انگلیسی (passive sentences)

 مجهول در انگلیسی (passive sentences) وکاربرد های آن

فاعل در زمان های انگلیسی به کسی گفته می شود که کاری در جمله انجام میدهد، و معمولا چون کننده کار است پس در جمله معلوم و مشخص است.در بعضی موارد هم اتفاق میافتد که فاعل جمله مشخص نیست یا قصد نداریم به کسی که کار را انجام داده اشاره کنیم. بنابراین،از جملاتی استفاده می کنیم که فاعل آنها معلوم نیست. 4 چیز باعث می شود تا ما این جملات یعنی جملات مجهول در انگلیسی را یاد بگیریم،که در پایین بصورت کامل توضیح داده شده است.

1- کاربرد ها و موارد استفاده  مجهول در انگلیسی

2- تعریف و مقایسه آن با جمله معلوم

3- طرز ساختن جمله مجهول از معلوم

4-ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

5- قالب سوالی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

1- کاربردها و موارد استفاده مجهول در انگلیسی

گرد بنفش  زمانیکه اطلاعی از کسی که کار را انجام داده نداریم که خود به خود فاعل از جمله حذف می شود.

گرد بنفش هنگام دادن گزارش درباره اتفاقی که افتاده و نه کسی که آن را انجام داده.

گرد بنفش اخبار و روزنامه و جاهایی که خبری راجع به کاری داده می شود.

گرد بنفش وقتیکه تعداد فاعل بیش از حد باشد و اشاره به آن جمله را طولانی کند.

گرد بنفش همانطور که در موارد بالا مشاهده می کنید بیشترین استفاده مجهول جاییست که عمل انجام شده مهمتر از کسیست که کار را انجام داده.

2- تعریف و مقایسه با  فعل معلوم

فعل معلوم در انگلیسی: فعلی است که به فاعل نسبت داده شود و فاعل در جمله کاملا معلوم و مشخص باشد.

مثال:

I gave a present to my mother. (active voice)

معلوم =من به مادرم یک هدیه دادم.

گرد بنفش همانطور که در جمله بالا دیدید فاعل(I) کاملا مشخص بود، بنابراین این جمله را معلوم می نامند.

فعل مجهول در انگلیسی: فعلی است که در جمله انجام شده ولی فاعل(کننده کار) معلوم یا مشخص نیست.

مثال:

                                                                                   .He saw Hassan 

او حسن را دید.(جمله معلوم)    

Hassan was seen.

حسن دیده شد.(جمله مجهول)

 

– با توجه به جملات بالا در جمله معلوم , شخصی حسن را دید، اما در جمله مجهول مشخص نیست چه کسی حسن را دید. بنابراین هر جمله مجهولی بایستی دارای فعل مربوط به خودش باشد.

مثال:

  مصدر معلوم       مصدرمجهول
دیدن  

   To see 

دیده شدن    

to be seen

نوشتن     

 to write

نوشته شدن  

                                                              to be written

تمام کردن

to finish

 تمام شدن 

           to be finished


3- طرز ساختن جمله  مجهول در انگلیسی از جمله معلوم

طریقه مجهول  کردن جملات معلوم در 11 زمان و 10 قالب به قرار زیر است:

check_256 مفعول جمله معلوم را پیدا کرده و در ابتدای جمله مجهول قرار می دهیم.

همانطور که گفتیم جملات مجهول جملاتی هستند که در آن بجای فاعل از مفعول جمله استفاده می شود.

check_256 بلافاصله وبا در نظر گرفتن زمان جمله و جمع و مفرد بودن مفعول، از فعل بودن (to be) مناسب آن استفاده می کنیم.

arrow-27-xxl فعل بودن (to be) در زمان های مختلف

زمان حال ساده (am-are-is) زمان گدشته (were-was) زمان های کامل(ماضی)(been) زمانهای استمراری (being) آینده ساده و بقیه قالب ها  (be)

check_256 فعل اصلی یا همان کاری که در جمله انجام می شود را به شکل سوم برده و بعد از (to be) قرار می دهیم.

check_256 بقیه جمله را بدون مفعول بعد از فعل اصلی میاوریم.

نکته نکته: در صورت لزوم  می توانیم فاعل جمله معلوم را با حرف اضافه by در آخر جمله مجهول قرار دهیم.اکنون بترتیب کلیه زمان هایی را که در زبان انگلیسی قابل مجهول شدن هستند با ذکر مثال  بیان می کنیم.

 happy  پیش نیاز ایجاد جمله مجهول:

1- داشتن مفعول

2- داشتن فعل متعدی (فعلی که به مفعول نیاز دارد و بدوت نفعول معنا ندارد)

4- ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

زمان ساختار معلوم و مجهول و معنی
حال ساده: simple present

I teach him.

من به او تدریس میکنم

He is taught.

 او آموزش می بیند

حال استمراری: present contineus

I am teaching him.

من در حال تدریس به او هستم

He is being taugh.

او در حال آموزش داده شدن است

حال کامل: presen perfect

I have thought him.

من به او درس داده ام

He has been taught.

او آموزش داده شده است

 گذشته ساده: simple past

I taught him.

من به او درس دادم

He was Taught.

او آموزش داده شد

 گذشته استمراری: past contineus

I was teaching him.

من داشتم به او آموزش می دادم

He was being taught.

او داشت آموزش داده می شد

 گذشته کامل: past perfect I had taught him.

من به او آموزش داده بودم

He had been taught.

او آموزش داده شده بود

 آینده ساده: future I will teach him.

من به او آموزش خواهم داد

he will be taught.

او آموزش داده خواهد شد

 قالب های دیگر
 can توانستن I can teach him.

من می توانم به او آموزش بدهم

He can be taught.

او می تواند آموزش داده شود

may احتمال دارد I may teach him.

احتمال دارد به او آموزش بدهم

He may be taught.

احتمال دارد او آموزش داده شود

 should باید(ضعیف) I should teach him.

من باید به او آموزش بدهم

He should be taught.

او باید آموزش داده شود

must  باید (قوی) I must teach him.

من باید به او آموزش بدهم

He must be taught.

او باید آموزش داده شود

 have to , has to مجبور بودن

I have to teach him.

من مجبورم به او آموزش بدهم

He has to be taught.

او مجبور است آموزش داده شود

 could گذشته ( can ) I could teach him.

من می توانستم/توانستم به او آموزش بدهم

He could be taught.

او می توانست /توانست آموزش داده شود

 would آینده در گذشته I would teach him.

به او آموزش می دادم

He would be taught.

او آموزش داده می شد

 might گذشته ( may) I might teach him.

احتمال داشت به او آموزش بدهم

He might be taught.

او احتمال داشت آموزش داده شود

had to گذشته باید ها و مجبور بودن I had to teach him.

من باید به او آموزش میدادم

He had to be taught.

او مجبور بود آموزش داده شود

5- فرم سوالی کردن جملات مجهول در انگلیسی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

برای سؤالی کردن جملات مجهول فقط مافیست فعل کمکی جمله مجهول را در اول جمله بیاوریم.اگر فعل کمکی جمله (to be) بود،از خودش برای سؤلی کردن جمله استفاده می کنیم.

 

Ali has been invited.

علی دعوت شده است.(فرم خبری)

 Has Ali been invited?

آیا علی دعوت شده است؟ (فرم سوالی)

They were seen together.                    

آنها را باهم دیدند. (خبری)   

 were they seen together?

آیا آنها را باهم دیدند؟ (سوالی)

arrow-27-xxl چنانچه جمله معلوم با کلمات استفهامی   what-when-where  و غیره سوالی شده باشد با همان کلمات آنها را مجهول می کنیم.

مثال:

What did you buy?

چه چیزی خریدی؟  

what was bought?

چه چیزی خریداری شد؟

تذکر1: اگر جمله معلوم با کلمه استفهامی who  آغاز شود by whom  نقش آنرا در جمله مجهول سازی بازی می کند و آگر جمله معلوم با کلمه استفهامی whom  آغاز شده باشد هنگام مجهول شدن who  بجای آن بکار می رود.مثال:

Who mailed the parcel?

چه کسی بسته را پست کرد؟                                            

by whom was the parcel mailed?

بسته بوسیله چه کسی پست شد ؟                               

whom did you invite?

چه کسی رادعوت کردید؟                                                        

who was invited?

چه کسی دعوت شد؟

سعی کردیم در این مقاله توضیح کاملی از مجهول در انگلیسی را ارائه کنیم ، و از آنجایی که بحث مجول در انگلیسی و کاربرد های آن گسترده تر از این مقاله است. توصیه میکنیم با تمرین بیشتر به این مطلب مسلط تر شوید.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری چهارم)

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری چهارم)

۱- پیشوندهایی مانند (dis- ,un- , re)و پسوند هایی مانند (ly, -ment, -ful) را یاد بگیرید.
 در زبان انگلیسی معنی بسیاری از کلمات با اضافه شدن یک پیشوند یا پسوند عوض می شود.حتی بعضی اوقات با اضافه کردن پیشوند ها و پسوند ها نقش کلمه هم عوض می شود(فعل به اسم یا صفت و حتی صفت هم به قید تبدیل میشود).یاد گرفتن اینهاباعث می شود با پیدا کردن ریشه کلمه به معنی لغات پی ببرید ودایره لغات خود را بسازید.

1

۲- زبان انگلیسی بر خلاف ژاپنی و فرانسه،در کلمات از استرس استفاده میکند.
برای لغات جدید تعداد سیلبل ها(هجاها) را حساب کنید و ببینید استرس در کجا قرا دارد.(هجا به مکث های کوچک بین تیکه های کوچک کلمه گفته میشود).در هر کلمه فقط یک استرس وجود دارد و آن هم همیشه روی حرف صدادار است.فعل های دو هجایی یک استرس در هجای دوم دارند مثل (beGIN).اسم های دوهجایی مثل (TEAcher) و صفت های دو هجایی مثل (HAPpy) هم در اول استرس دارند.

2

۳- از روزنامه ها و مجله ها برای پیدا کردن و یادگرفتن جملات مجهول استفاده کنید.
مجلات و روزنامه ها یک منبع خیلی عالی و به روز برای یادگیری لغات و عبارات پر کاربرد و جملات مجهول انگلیسی هستند.روزنامه بخوانید و زیر جملات پر کاربرد خط بکشید و آنها را در مکالمه های خود استفاده کنید.مقاله ها را ازاول بخوانید و جملات مجهول را پیدا کنید.با این کار در مراحل بعدی متوجه اخبار صوتی و تصویری هم میشوید.

6

۴- زبان مادری خودتان را مستقیم به انگلیسی تبدیل نکنید.
برای اینکه از لحاظ روانی هم آماده باشید سعی کنید انگلیسی فکر کنید.با خودتان هم انگلیسی صحبت کنید.البته در خلوت خودتون نه در اتوبوس،چون مردم فکر میکنند شما دیوانه شده اید.بعد از ماهر شدن  هر چه یاد گرفته اید را به دیگران هم انتقال دهید.

1234

۵- شما نمیتوانید انگلیسی را با خواندن کتاب مثل رانندگی کردن با یک ماشین یاد بگیرید.
زبان انگلیسی را فقط با بکار گیری واستفاده از آن می شود یاد گرفت.با دوستان و کسانی که بیشتر با آنها در ارتباط هستید انگلیسی صحبت کنید.اگر از اطرافیانتان کسی هست که زبان بلد است یا در حال یادگیری زبان است با او مکالمه کنید.

diverse-group-of-girls-talking-over-coffee

۶- کامل ترین راه یادگیری گرامر با صحبت کردن است.
از گرامرهایی که یاد میگیرید در جمله سازی های خودتان استفاده کنید.برای راحت تر شدن این کار میتوانید از هر دستور زبان انگلیسی چند جمله بسازید و چند بار تمرین کنید.وقتی جمله های خودتان را آماده و تمرین کنید بدون ترس حرف می زنید.

depositphotos_61886631-do-you-speak-english-sign

۷- یک دفتر یادداشت روزانه برای زبان داشته باشید.
هر روز تعدادی جمله بنویسید و به مرور به بیشتر نوشتن عادت کنید.رفته رفته می بینید که به راحتی از جملاتی که قبلا نوشته و تمرین کرده ایداستفاده می کنید.شما همیشه آماده جمله سازی و صحبت کردن با جملات آماده خودتان هستید.

stock-photo-businesswoman-writing-in-notebook-at-laptop-84994995

۸- تا حالا به این فکر کردید که در وبلاگ خودتان اطلاعاتتتان را به دیگران برسانید؟
شما با داشتن وبلاگ هم توانایی نوشتن و هم  قدرت در کنار هم قرار دادن اطلا عاتتان را کسب می کنید.یادگیری زبان با این روش باعث می شود دیگران هم شما را ببینند و با نظرات خودشان به شما کمک کنند.حتی اگر انتقادی هم باشد یا ایرادی گرفته شود بازهم به پیشرفت شما کمک می کند.

blog_logo_sxc

۹- برای تبدیل شدن به یک نویسنده حرفه ای ایده ها و فکرهای بیشتری را بدون در نظر گرفتن ایرادهای گرامری و املائی روی کاغذ بیاورید.
ابتدا درباره موضوعات مختلف برای خودتان بنویسید بعد روی ساختار درست آنها فکر کنید.و بعد از آن در نوشته نهایی خودتان از گرامر واملای درست استفاده کنید.و در آخرکار هم  کل نوشته را بخوانید و از کسی بخواهید که اشتباهات شما را اصلاح کند.

670px-copyedit-and-proofread-written-work-step-3

۱۰- روی مکثها و تاکیدهای خودتان در جملات هم  تمرکز کنید.
به کلماتی که معنی و مفهوم جمله روی آنها متمرکز است دقت کنید (مخصوصا هنگام شنیدن).بعد از این کلمات مکث کنید.با عوض کردن صدا یا بالا بردن آن نشان دهید تاکیدتان روی کدام کلمه کلیدی است.با این کار میتوانید معنی کلی هر جمله ای که می گویید را عوض کنید و توانایی بالایی از خودتان نشان دهید.به تفاوت این دو جمله در معنی دقت کنید.

                        “A woman without her man is nothing” and “(A woman) without her, man is nothing”

2016-09-13_07-57-02

 

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری سوم)

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری سوم)

۱- عجله ای برای رسیدن و بالا رفتن به یک سطح بالاتر نداشته باشید.
روی سطحی که الان در آن هستید تمرکز کنید. سطح فعلی زبان خود را بسنجید و آن را تکمیل کنید.هیچ عجله ای برای رسیدن به مرحله های بالاتر نداشته باشید.هرساختمان بلندی پی محکمی دارد.

سایت های زیادی برای پیدا کردن سطح زبان وجود دارد.  💡 پیشنهاد ما به شما استفاده از تست تعیین سطح کمبریج است.  😎

10514487_m

۲- بیشتر ازتماشای تلویزیون دی وی دی ها را ببینید.
بهتر است برای بدست آوردن اطلاعاتی که ممکن است در مرحله اول از دست بدهید ،از دی وی دی های آموزشی یا مطالب در درسترس و قابل تکرار شدن استفاده کنید.چون امکان تکرار برای شما مقدور است.برنامه های تلویزیون امکان تکرار و در دسترس بودن را ندارند ولی دی وی دی ها،مخصوصا اگر یادگیری زبان انگلیسی با فیلم را دنبال میکنید امکان برگشت وتکرار به هر بخشی که روی آن تمرکز کرده اید را دارند.

2

۳- تماشای تلویزیون هم میتواند کمک کننده باشد ولی..
تماشای تلویزیون برای زبان آموزان سطوح بالای زبان خوب است و فقط شانس درست شنیدن چیزها را برای بار اول به شما میدهد.تماشای تلویزیون میتواند یک تمرین خوب برای صحبت با بومیان کشورهای انگلیسی زبان باشد،چون شما مجبور نیستید از آنها بخواهید گفته های خود را تکرار کنند.همانطور که اشاره کردیم برای سطوح پایین بهتر است از دی وی دی ها که امکان دیدن و تکرار دارند استفاده کنید.

3

۴- متن های سطح بندی شده را بخوانید.
در هر سطحی میتوانید کتابهای مخصوص خود را پیدا کنید.بهترین راه این است که از کتاب های صوتی استفاده کنید و  روش های یادگیری زبان با کتاب های صوتی را یاد بگیرید.این کار همزمان قدرت شنیدن،خواندن و صحبت کردن شما را تقویت میکند.از سطح خودتان شروع کنید و به مرور سطح خود را بالا ببرید.حالا می توانید کل یک رمان را بخوانید و یک احساس خیلی عالی داشته باشید.

4

۵- کتابهای کودکان کلمات آسانتری دارند واوایل کار یک جایگزین خوب برای متن های سطح بندی شده هستند.
با یاد گرفتن کلمات و عبارت های آسانتر زبان را بهتر و صحیح تر یاد می گیرید.استفاده از عبارات و جملات آسان در گفتگو هم راحت تر است و شما با اعتماد به نفس کامل از آنها استفاده می کنید.گرامر کتاب های کودکان هم آسان است و ترکیب پیچیده ای ندارد و همچنین برای یادگیری و استفاده سخت نیست.

5

۶- هر جا که میتوانید از زبان انگلیسی خودتان استفاده کنید.
فکر میکنید کار راحتی نیست؟فقط کافیست از کلمات و اصطلاحات کوتاه استفاده کنید و به مرور جملات دیگر را به آنها اضافه کنید.با اصطلاحات کوتاه انگلیسی دیگران را تأیید یا رد کنید.این کار باعث می شود دیگران تحسینتان کنند.

3

۷- در مرحله اولِ خواندن،درک معنی عمومی و کلی کافیست.
خواندن کلی یک مطلب به شما این امکان را می دهد که پی ببرید دید گاه کلی متن چه بوده و از آن برای حدس زدن معنی جملات و عبارات استفاده کنید.نگران این نباشید که معنی تک تک کلمات را متوجه نمی شوید.بعد از پیدا کردن معنی کلی برگردید ومعنی کلمات جدید را پیدا کنید.

7

۸- برای هر کلمه ای که در جمله متوجه نمیشوید،به کلمات یا جملات اطراف آن نگاه کنید.
این کار باعث فهمیدن بیشتر متن و بقیه جملات میشود.آنها به شما علامتی برای حدس موقعیت و کلمات  میدهند.سعی کنید معنی کلمات را از متن حدس بزنید.به کل قضیه فکر کنید و حدس بزنید بعد از آن چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد و چه جمله ای ممکن است بیاید.ذهن خود را به تکاپو بکشید تا ذهنتان انگلیسی فکر کند.

8

۹- کلمات ریشه ای را یاد بگیرید،آنها به شما کمک میکنند معنی کلمات را حدس بزنید.
کلمات ریشه ای کلماتی هستند که پر کاربردند و معنی  جمله متکی به آنهاست.به عبارت دیگر انگار جمله برای آنها ساخته شده و معنی جمله روی آنها و کلماتی که به آنها مربوط است و بدون آن معنی خاصی ندارد متمرکز شده.همیشه دنبال کلمه کلیدی جمله باشید.با مدتی تمرین به این توانایی میرسید.کلمات مترادف هم کمک زیادی میکنند.
بطور مثال :                                                                               scribe = write                     min = small

9

۱۰- وقتی لغت جدید یاد میگیرید ،به شکل های دیگر آن هم فکر کنید.  

کلمات زیادی در زبان انگلیسی هستند که از یک کلمه ساخته می شوند ولی از نظر شکل ونقش و حتی معنی فرق دارند.یادگیری این شکل های متفاوت کلمات انگلیسی باعث بالا رفتن دایره لغات شما میشود.از طرفی هم بالا بودن دایره لغت باعث اعتماد به نفس شده به شما کمک میکند در هر موقعیتی جمله مناسبی را بسازید.
بطور مثال : شکل های مختلف کلمه    (Beauty)

(Beautiful (adjective), beautifully (adverb), beauty (noun

10

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری دوم)

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری دوم)

 

۱- سعی کنید در یک تست شرکت کنید.
بطور مثال دریکی از امتحانات بین المللی مثل آیلتس (IELTS) یا تافل (TOEFL) یا یکی از آرمونهای دیگر آکسفورد یا کمبریج شرکت کنید.با یک برنامه ریزی خوب برای رسیدن به یک نمره عالی در آن تست تلاش کنید.وقتی ما برای هدفی می جنگیم بیشترین وبهترین تلاشمان را میکنیم.

1

 

۲- بهتره که فقط برای تست دادن مطالعه نکنیم.
به یک تصویر بزرگتر فکر کنید.اگر در یک رستوران یک درخواست خوب بدهید یا در هر موقعیتی آماده جمله سازی و مکالمه باشید چه احساسی به شما دست میدهد؟کیفیت زندگی شما تا چه حد بالا میرود؟کجا و چگونه می توانید از زبانی که خوب یاد گرفته اید استفاده کنید تا حس خوبی به شما دست بدهد؟

2

 

۳- یک هدف بلند مدت برای خودتان تعیین کنید.
یادگیری کامل ۴ مهارت  زبان را بعنوان یک هدف بلند مدت،بطور مثال هدف ۲ ساله در نظر بگیرید. روی آن تمرکز کنید و هر روز قدمی برای رسیدن به  آن بردارید.لازمه رسیدن به هر هدفی سخت کوشی است و یادگیری کامل زبان هم یک هدف است پس سخت تلاش کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

Victory

 

۴- برای خود اهداف کوتاه مدت هم داشته باشید.
هر یک از توانایی ها را به چند قسمت کوچکتر تقسیم کنید (مثال : یادگیری لغت ، جمله سازی و …) و هر وقت که درهر قسمت به توانایی رسیدید و آن را کامل یاد گرفتید به خودتان جایزه بدهید.

4

۵- جوی را درست کنید که دوست دارید زبان را درآن یاد بگیرید.
زبان را به اجبار نیاموزید.طرز فکر و محیط خود را طوری عوض کنید که دوست دارید زبان را در آن  و برای اهداف بزرگ یاد بگیرید.وقتی که به خواست خود و برای هدفی یادمیگیرید بیشتر متمرکز می شوید.

College Student Studying in Library

۶- فکر کنید وببینید چه روشی برای شما مناسب است.
 از امتحان کردن راه های مختلف یادگیری زبان دست بردارید.روش هایی که خسته کننده هست را کنار بگذارید و از روش هایی استفاده کنید که قبلا از آنها نتیجه گرفته اید.مطمئن باشید بهترین راه یادگیری راهیست که شما با آن یاد میگیرید.

6

 

۷- از راهی که برای خود در نظر گرفته اید استفاده کنید.
بهترین شکل مطالعه شما در کجا و به شکلی انجام می شود؟این کار میتواند در یک محیط آرام یا با یک گروه باشد.در محیط خانه یا پارک باشد. این کار میتواند بوسیله حفظ کردن،خواندن ،صحبت کردن ،خلاصه کردن یا سایر روشها باشد.هر کدام از اینها که باشد این شما هستید که باید از آن برای موفقیت استفاده کنید.

6

 

۸- برای یادگیری و رفع اشکال کمک بگیرید.
اگر چیزی را متوجه نمی شوید حتما از کسی بپرسید.از استاد،همکلاسی ها یا دوستان خود کمک بخواهید.درسایت های آموزش زبان عضو شوید و سوالات خود را در انجمن های گفتگو،چت های گروهی یا قسمت دیدگاه ها مطرح کنید.خیلی ها هستند که این اطلاعات را به شما می دهند.

Teacher asking question

۹- مرور کنید!مرور کنید!مرور کنید!
هر روز زمانی را برای مرور چیزهایی که قبلا مطالعه کرده اید اختصاص دهید،حتی اگر در حد ده دقیقه باشد.مطالبی را که یاد گرفته اید در محیط های مختلف امتحان کنید.هر بار که مرور میکنید یک قدم دیگر به یادگیری نزدیک می شوید.

9

۱۰- ایده خوبی به نظر نمی رسد که در یک زمان بیشتر از نیم ساعت بطور کامل مطالعه کنید.
رویه یادگیری خود را به بلوک های بیست و پنج دقیقه ای تقسیم کنید.بین هر بلوک ۳ الی ۵ دقیقه استراحت کنید. بطور مرتب استراحت های کوتاهی  بکنید،نفس تازه ای بگیرید وپاهایتان را دراز کنید و بکشید و یا یک لیوان آب بخورید.این کار از کسل شدن و دست کشیدن از یادگیری  جلوگیری میکند.

leg exercise durrng office work - standing man reading at tablet

 

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری اول)

نکات و روش های کاربردی یادگیری زبان انگلیسی (سری اول)

 

۱- از اشتباه کردن نترسید و خجالت هم نکشید.
مطمئن و با اعتماد به نفس رفتار کنید.اگر هم اشتباهی بکنید،افرادی که زبان بلدند یا مردم انگلیسی زبان فقط اشتباهات شما را اصلاح میکنند.تا می توانید صحبت کنید،حتی اگر اشتباه باشد و از اشتباهات خود نهراسید.اینو همیشه یادمون باشه اشتباهات بزرگتر ین درس رو بهمون میدن.تا اشتباهی نباشه موفقیتی رقم نمیخوره.                         

 “No mistakes No progress”

1

۲- خود را در محاصره زبان انگلیسی قرار دهید.
خودتان را در محیطی که به زبان انگلیسی صحبت میکنند قرار دهید این جا همان جاییست که بصورت موثر زبان را یاد می گیرید.بهترین راه یادگیری زبان صحبت کردن است. در کشورهای غیر انگلیسی زبان افراد به کمک فایل های صوتی و ویدئویی و کتاب به تقویت زبان خود میپردازند،شما نیز از همان دسته افراد هستید.

2

۳- هر روز تمرین کنید.
برای خودتان یک برنامه یادگیری تنظیم کنید و به آن پایبند باشید.یک برنامه روتین داشته باشید.فرض کنید زبان مثل گلیست که هر روز باید به آن آب بدهید تا خشک نشود.تمرین روزانه مساویست با پیشرفت روز افزون و یادگیری کامل زبان انگلیسی.

3

۴- برنامه یادگیری خود را با خانواده یا یک دوست صمیمی در میان بگذارید.
از آنها بخواهید شما رو به جلو هل بدهند واز توقف شما جلوگیری کنند.این کار باعث میشود خودتان را موظفِ بدانید تا به هدف برسید و هر بار قدمی به جلو بردارید.اگر دوستی دارید که او نیز مثل شما فکر میکند، میتوانید مشوق یکدیگر برای رسیدن به هدف  باشید.

4

۵- روی همه توانایی های کلیدی کار کنید.
(صحبت کردن ،شنیدن ،نوشتن و خواندن).برای پیشرفت در هر زبان نیاز است که روی ۴ مهارت کار کنید.در اول کار از یک توانایی شروع کنید و وقتی که به یک پیشرفت نسبی رسیدید مهارت بعدی را به آن اضافه کنید.

5

۶- یک دفترچه یادداشت برای لغت های جدیدی که یاد میگیرید داشته باشید.
لغت های انگلیسی جدیدی را که یاد میگیرید روی برگه ننویسید چون پراکنده می شود.آنها را در دفتر مخصوص لغت بنویسید.از آنها جمله بسازید و سعی کنید حداقل ۳ بار از آنها در صحبت کردن استفاده کنید.

6

۷- حداقل روزی یکبار به سایت های تست زبان انگلیسی سر بزنید و یک تمرین را کامل کنید.
تمرین روزانه باید روند پیشرفتی داشته باشد و شما با تست کردن هر روزه اطلاعات خود از میزان پیشرفتتان آگاه میشوید.با این کار اعتماد به نفس شما هم بالا میرود.تست  موردنظر در لینک زیر در انتظار شماست.

7

۸- حفظ کردن لیست لغت های هم خانواده  یکی از عمومی ترین راههای یادگیری و بالا بردن دایره لغت برای شرکت در تست هاست.
این کار فقط یک تمرین خوب برای مطالعه های کوتاه مدت است بخاطر اینکه اغلب اوقات اطلاعاتی را که برای امتحان لازم داریم  فقط حفظ میکنیم.ولی این کارهم به نوعی  باعث یادگیری موقعیت استفاده از لغت های انگلیسی می شود.مثال : کلمه اتاق که مربوط به موقعیت خانه است برای این موقعیت و صحبت درباره آن مورد استفاده قرار می گیرد.

8

۹- از زمان بندی بدن خودتان استفاده کنید.
اگر یادگرفتن زبان در ساعات اولیه صبح شما را کسل میکند، یادگیری زبان را به زمان دیگری از روز موکول کنید.اینکه  شما چه زمانی در راحت ترین و  بهترین حالت یادگیری خود هستید خیلی مهم است.آن زمان را پیدا کنید و هر روز در  زمان راحتی وآسایش خود زبان را یاد بگیرید.

9

 

۱۰- معنی کلمات را در جمله یا اصطلاح یاد بگیرید.
اگر بعد از یادگیری کلمه از آن استفاده نکنید فراموش میشود ولی اگرسعی کنید جمله ای که کلمه در آن استفاده شده را یاد بگیرید یا دآوری معنی کلمه خیلی راحت تر می شود تا اینکه فقط خود کلمه را بیاد بیاورید.

10

 

امیدوارم بعد از مطالعه این مطلب قدم های جدید و موثری در راه یادگیری زبان بردارید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

انگلیسی فکر کنیم؟ (Thinking In English)

دلایل و روش های فکر کردن به زبان انگلیسی 

thinking  چرا باید انگلیسی فکر کنیم؟

۱- تبدیل سریع جملات و مکالمه سریع

فکر کردن به زبان انگلیسی به این معنی است که، هر جمله یا کلمه ای که معادل آن را به زبان خودمان میدانیم، در همان لحظه و بدون فکر کردن آن را به انگلیسی روان و صحیح تبدیل کنیم و از آن به درستی استفاده کنیم.این کار باعث می شود،در موقعیت های مختلف که نیاز به مکالمه یا نوشتن مطلبی درباره موضوع خاص داریم، همه مطالب مورد نیاز آن را سریعاً به یاد بیاوریم.

۲- بالا رفتن اعتماد به نفس

اگر زبان مادری خود را با سرعت و به درستی به انگلیسی تبدیل کنیم.قدرت و اعتماد به نفس ما برای روبرو شدن و برقراری ارتباط با توریست ها و افراد انگلیسی زبان بالا میرود.با این کار ترجمه جملات انگلیسی هم برای ما آسان می شود و فکر کردن به معنی جملات و عباراتی که می شنویم یا می خوانیم وقت ما را برای جواب دادن تلف نمیکند.

۳- احیا شدن دایره لغت قبلی

یکی دیگر از نتایج فکر کردن به زبان انگلیسی این است که کلمات و دایره لغتی که قبلا یاد گرفته ایم هم خود به خود در ذهن ما مرور می شود و با استفاده از آنها در حین صحبت لذت بیشتری از مکالمه ها می بریم.

۴- یادگیری موقعیت های واقعی با تصویر سازی

همه ما موقعیت ها و جملات استفاده شده در هر موقعیت را به زبان مادری خودمان میدانیم و به درستی از آنها استفاده می کنیم.با تمرین و به دست آوردن توانایی فکر کردن به زبان انگلیسی می توانیم قبل از ورود به موقعیت های مختلف مکالمه آنها را به زبان انگلیسی تصور کنیم.با این کار ساده ولی بسیار کاربردی اتفاقی میافتد که فکر می کنیم ذهن ما از تمام موقعیت ها با جملات و عبارات آنها عکس گرفته است و در مواقع نیاز آن را جلوی چشم ما ظاهر می کند.

روش های فکر کردن به زبان انگلیسی

check_256 تبدیل انگلیسی و فارسی به یکدیگر از همان اول کار

از همان اولین روزهای شروع یادگیری به موقعیت همه چیزهایی که یاد میگرید فکر کنید.از همه آنها در موقعیت های واقعی استفاده کنید.جمله های خود را با ترکیب کلمات انگلیسی و فارسی بسازید و به مرور همه جمله را به انگلیسی بگویید.از کلمات و عبارت هایی که برای تعریف و تبریک و … استفاده می شود در مقابل دوستان و خانواده استفاده کنید.

check_256 ضبط مکالمات روزمره خود و اطرافیان

مکالمه هایی که اطرافتان انجام می شود را ضبط کنید.آنها را روی برگه بنویسید و بعد همه آنها را به انگلیسی روان و درست تبدیل کنید.اگر این کار را برای مدتی ادامه دهید به همه مکالمات روزمره مسلط می شوید.مکالمه ای که انجام میدهید هم با استفاده از زبان درست و اصطلاحات و لغات کاربردی است.

check_256 یادگیری کامل زمانهای انگلیسی

تمام زمان های انگلیسی را با کاربرد و ساختار درست،با روش جمله سازی و سوالی کردن و جواب دادن یاد بگیرید.از آنجا که زبان ها بر اساس زمان ها و ترکیب کلمات در آنها ساخته می شوند،بنابراین زمان ها یکی از قسمت های اصلی زبان را تشکیل می دهند.ساختن جملات درست یکی از بهترین مهارت هایی هست که با کمی تمرین می توان به دست آورد و در تمام زندگی از آن استفاده کرد.

 check_256 تبدیل هر چیزی که می شنویم

هر چیزی که به زبان خودتان می شنوید را به انگلیسی تبدیل کنید.شاید در اوایل کار کمی سخت باشد یا سرعت تبدیل شما با سرعت حرف زدن اطرافیان هماهنگ نباشد ولی به مرور زمان توانایی شما بالا رفته و ذهن شما چند زبانه کار خواهد کرد.حتی اگر تبدیل کردنتان یک کلمه یک کلمه است به این کار ادامه دهید تا تعداد این کلمات بالا رفته و هماهنگی ذهن و زبانتان یکی شود.

check_256 استفاده از فیلم های زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی

فیلم های زبان فارسی که به درستی و به انگلیسی روان ترجمه شده اند منابع خوبی برای یادگیری لغات پر کاربرد هستند.همچنین این فیلم ها به ما نشان می دهند که آیا می توانیم قسمتی از جملات را کم کنیم ولی منظور خودمان را کامل برسانیم.با دیدن جملات واقعی می توانیم راه های مختلف بیان یک جمله را هم یاد بگیریم و با داشتن اطلاعات بیشتر راحت تر وارد مکالمه و برقراری ارتباط شویم.فقط کافیست راه های یادگیری زبان با فیلم های فارسی با زیر نویس انگلیسی را یاد بگیرید.

 دو فیلم با زیرنویس صحیح

مارمولک      مارمولک

جدایی نادر از سیمین     جدایی نادر از سیمین

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

الفبای تلفظ (international phonetic alphabet)

تقویت تلفظ و لهجه انگلیسی

1.الفبای تلفظ برای تقویت تلفظ و لهجه انگلیسی (international phonetic alphabet)

داشتن تلفظ و لهجه انگلیسی قوی و درست در زبان انگلیسی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و برقراری ارتباط مؤثر است. پایه داشتن لهجه صحیح هم تلفظ درست و کامل کلمات است،که در این فایل آموزشی بطور کامل توضیح داده شده است. و همچنین تلفظ و لهجه انگلیسی درست نشان دهنده تسلط یک زبان آموز به زبان انگلیسی است.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

زمان حال ساده در انگلیسی: simple present

همه چیز درباره زمان حال ساده

زمان حال ساده یکی از پر کاربردترین و در واقع پایه تمام زمانهای زبان انگلیسی است.به جرأت می توان گفت،هر کس که زمان حال ساده را یاد گرفته باشد به راحتی می تواند زمانهای دیگر را هم یاد بگیرد.برای گرفتن اطلاعات بیشتر بعد از سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی و آشنایی با دیگران معمولا از زمان حال ساده استفاده می شود.

۱- تعریف

۲- ساختار و معنی

۳- سوالی کردن و جواب دادن

۴- منفی کردن

تعریف :

از زمان حال ساده برای بیان کارهای روزانه،عادت ها و واقعیت هایی که پایان آنها معلوم نیست استفاده می شود.مثال (پدرم در یک شرکت کار می کند،هر روز قبل از صبحانه یک لیوان چای می خورم،زمین به دور خورشید می چرخد)

ساختار :

ساختار زمان به نظم و ترتیب قرار گرفتن قسمت های مختلف جمله در کنار هم گفته می شود.

.بقیه جمله + شکل ساده فعل اصلی + (اسم،ضمیر) فاعل

.I , You . We , They go

.He , She , It goes

همانطور که می بینید در زمان حال ساده ما کمک فعل نداریم و فقط از شکل ساده فعل برای ساختن جمله استفاده می کنیم و برای نشان دادن اینکه شخص یا چیزی سوم شخص مفرد است (تعداد آن یک است و درباره آن صحبت می کنیم) به آخر فعل ساده(s / es) اضافه می کنیم.

معنی :

می روم – می روی – میرود – میرویم – می روید – می روند

سوالی کردن و جواب دادن

question-icon شکل سوالی

?Do (I , you , we , they) go

?Does (he , she , it) go

مثال های بیشتر :

Do you need a dictionary?

Does Mary need a dictionary?

Do we have a meeting now?

Does it rain a lot in winter?

Do they want to go to the party?

Does he like pizza?

arrow-27-xxl  جواب ها

جواب های مثبت :

.Yes,(I , you , we , they) do

.No,(I , you , we , they) do not

جواب های منفی :

.Yes, (he , she , it) does

. No, (he , she , it) does not

شکل منفی و مثبت برای Do و Does

Sample Questions Short Answer
(Affirmative)
Short Answer
(Negative)
Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don’t.
Do I need a pencil? Yes, you do. No, you don’t.
Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don’t.
Do they like chocolate? Yes, they do. No, they don’t.
Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn’t.
Does it have four wheels? Yes, it does. No, it doesn’t.

منفی کردن

.I , You . We , They do not go

.He , She , It does not go

مثال های بیشتر :

You don’t speak Arabic.

John doesn’t speak Italian.

We don’t have time for a rest.

It doesn’t move.

They don’t want to go to the party.

She doesn’t like fish.

در زبان انگلیسی برای راحت تر شدن تلفظ گاهی اوقات می توانیم از شکل مخفف یا خلاصه شده کلمات یا از به هم چسباندن دو کلمه استفاده کنیم.در زیر مخفف شکل های منفی حال ساده را می بینید که در جملات بجای کلمات کامل می آیند.

do not = don`t

does not = doesn`t

?بعد از یادگیری هر چیز لازم است که از آن استفاده بیشتری کنیم تا بطور کامل به آن مسلط شویم.برای این کار در این زمان (حال ساده) فقط کافیست فعل های کاربردی زبان انگلیسی را یاد بگیرید و به جای فعل (مثال:کلمه go ) جایگزین کنید تا جمله های مختلف با معنی های مختلف بسازید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

زمان حال استمراری : Present continuous

زمان حال استمراری و کاربرد آن در انگلیسی

زمان حال استمراری یکی از زمان هاییست که در مکالمات روزمره کاربرد زیادی دارد.در هر کاری که در حال انجام دادن است نشانه ای از حال ساده به چشم می خورد.این به این دلیل است که ما در زندگی روزمره خود در حال انجام دادن کارهای زیادی هستیم،بنابراین نیاز به زمان و ساختاری داریم تا درباره این کارها صحبت کنیم.

۱-  تعریف

۲- ساختار و معنی

۳- سوال کردن و جواب دادن

۴- منفی کردن

تعریف : همانطور که در مقدمه اشاره کردیم زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که در حال انجام است و زمان پایان آنها هم معلوم است،استفاده می شود.

نکته نکته : بعضی اوقات ممکن است کاری از قبل شروع شده و در حال حاضر در حال انجام نیست ولی،در حال انجام است.برای بیان این کارها هم که زمان پایان معلوم دارند،از حال استمراری استفاده میکنیم.

ساختار :

نظم و ترتیب قرار گرفت کلمات و قسمت های جمله در کنار هم

I am going.

You . We , They are going.

He , She , It is going.

معنی :

دارم میروم – داری میروی – دارد میرود – داریم میرویم – دارید می روید – دارند می روند

سوالی کردن و جواب دادن

question-icon شکل سوالی با کمک فعل (to be)

Am I going?

Are you , we , they going?

Is he , she , it going?

arrow-27-xxl جواب ها

جواب های مثبت :

Yes,I am.

Yes,(you , we , they) are.

Yes,(he , she , it) is.

جواب های منفی :

No,I am not.

No, you , we , they are not.

No,he , she , it is not.

شکل سوالی با (what)  و جواب ها

معمولا از این شکل سؤالی استفاده می کنیم تا بپرسیم که شخص در حال حاضر مشغول انجام چه کاری است.

مثال ها:

What are you doing?

I`m reading newspaper.

What is your brother doing?

He is watching TV.

What is Marry doing?

She is studying.

What are they doing?

They are playing basketball.

منفی کردن زمان حال استمراری

I am not going.

You , we , they are not going.

He , she , it is not going.

مخفف های شکل منفی برای راحت تر شدن تلفظ و سریع گفتن جمله

I am not : I`m not

She is not : She isn`t / She`s not

He is not : He isn`t / He`s not

It is not : It isn`t / It`s not

We are not : We aren`t / We`re not

You are not : You aren`t / You`re not

They are not : They aren`t / They`re not

 ? برای تسلط بیشتر به این زمان،یادگیری افعال کاربردی زبان انگلیسی،تمرین و جمله سازی با آنها کمک بزرگی به شما می کند.فقط کافیست افعال دیگر را با فعل مثال این مطلب (go) جا به جا کنید و جمله های بیشتر،با معانی مختلف را یاد بگیرید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com