simple_future_tense

زمان آینده ساده در انگلیسی یکی از زمانهای خیلی کاربردی است که هم در مکالمات روزمره و هم در موقعیت های مختلف استفاده های زیادی دارد. بنا به موقعیتی که در آن قرار داریم می توانیم یکی از ترکیب های آینده ساده را استفاده کنیم. در این مقاله بطور کامل به زمان آینده ساده، انواع آن، و استفاده های مختلف آن خواهیم پرداخت.

کاربردهای آینده ساده در انگلیسی

زمانی است که برای بیان یا صحبت کردن درباره موارد زیر بکار می رود.

1- پیش بینی یک عمل یا اتفاق

2- تصمیم انجام کاری در آینده نزدیک یا دور

3- ارائه پیشنهاد و انتظار انجام کاری

4- رخ دادن اتفاقی در آینده

5- قول دادن برای انجام کاری

پیش بینی یک عمل یا اتفاق

It will be rainy tomorrow.
.هوا فردا بارانی خواهد بود

بیان تصمیم انجام کاری در زمان صحبت کردن درباره آن

.After doing my homework I will go to the gym
بعد از انجام تکلیفم به باشگاه خواهم رفت.

نکته: توجه داشته باشید که زمانی از Will استفاده میکنیم که از پیش برنامه ای برای انجام کار نداشته باشیم.

ارائه پیشنهاد

It will be better to use different colors in your painting.
.بهتره از رنگ های متنوع در نقاشیت استفاده کنی

رخ دادن اتفاقی در آینده

The technology will get bigger and bigger at the future.

تکنولوژی درآینده بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

قول دادن

.I will help you to do your project

.در انجام پروژه کمک خواهم کرد

ساختار آینده ساده با کمک فعل will

I will go. _ You will go. _ He will go. _ She will go. _ We will go. _ You will go. _ They will go.

من خواهم رفت. _ تو خواهی رفت. _ او (آقا) خواهد رفت. _ او (خانم) خواهد رفت. _ ما خواهیم رفت. _  شما خواهید رفت. _ آنها خواهند رفت.

نکته: برای تلفظ راحت ضمیرها همراه با will می توانیم از شکل مخفف و کوتاه شده آنها استفاده کنیم.

 مخفف ها

I will = I`ll _ He will = He`ll _ She will = She`ll _ We will = We`ll _ You will = You`ll _  They will = They`ll

سوالی کردن باکمک فعل will

 Will I / You / He / She / We / You / They go +قیدها?

منفی کردن با کمک فعل will

I / You / He / She / We / You / They will not go + قیدها.

مخفف will not = won`t

نکته: فعل go را می توانیم با فعل های دیگر (کار انجامی در جمله) عوض کنیم و معنی جمله را تغییر دهیم، و اگر آن فعل به مفعول نیاز داشت بعد از فعل مفعول آن را اضافه کنیم و بعد از قید ها استفاده کنیم.

پر کاربرد ترین قیدهای آینده ساده در انگلیسی

tomorrow

فردا

next week

هفته بعد

next month

ماه بعد

next year

سال بعد

at the future

در آینده

استفاده از be going to برای آینده ساده در انگلیسی

از عبارت be going to برای بیان کارهایی استفاده میکنیم که تصمیم انجام آن را داشته و برای آن برنامه قبلی داشته باشیم. در واقع معنی این عبارت ( قصد انجام کار در آینده ) معلوم و برنامه قبلی است.

ساختار با be going to

I am going to talk with the teacher.

قصد دارم با دبیر صحبت کنم.

You are going to talk with the teacher.

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی. 

He is going to talk with the teacher.

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

She is going to talk with the teacher.

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We are going to talk with the teacher.

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم.

You are to talk with the teacher.

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید.

They are going to talk with the teacher.

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

سوالی کردن با be going to

Am I going to talk with the teacher?

قصد دارم با دبیر صحبت کنم؟

Are you going to talk with the teacher?

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی؟

Is he going to talk with the teacher?

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Is she going to talk with the teacher?

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Are we going to talk with the teacher?

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم؟

Are you going to talk with the teacher?

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید؟

Are they going to talk with the teacher?

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند؟

منفی کردن با be going to

I am not going to talk with the teacher.

قصد ندارم با دبیر صحبت کنم.

She / He is going to talk with the teacher.

او (آقا) / (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We / You / They are going to talk with the teacher.

ما / شما / آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

نکته: فعل های go و come در آینده ساده با be going to به شکل استمراری می آیند.

I`m going to Tehran tomorrow.

فردا تهران خواهم رفت.

I`m coming back home next week.

هفته بعد به خانه برمی گردم.

از زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که در آینده نزدیک انجام می دهیم استفاده می کنیم.

I`m calling Ali in two minutes.

دو دقیقه بعد به علی زنگ می زنم.

He`s answering the phone.

او تلفنو جواب میده.

نکته: سعی کنید بعد از مطالعه کامل این مقاله با جا به جا کردن فعل های جملات مثال زده شده تمرین بیشتری درباره زمان آینده ساده در انگلیسی داشته باشید تا به این زمان و کاربرد های آن تسلط کامل پیدا کنید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *