رازهای اساتید زبان در جمله سازی سریع به زبان

انگلیسی

که سرعت جمله سازی تو رو 10 برابر می کنه…