دوست عزیزم

تو هنوز هم فرصت این را داری که یکبار برای همیشه خیال خودت را بابت جمله سازی درست و سریع به زبان انگلیسی راحت کنی