اطلاعات شخصی (personal information)

اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

معمولا در ابتدای هر مکالمه ای رد و بدل کردن اطلاعات شخصی، بطور مثال: اطلاعاتی درباره اسم و فامیلی، کار و علاقه مندی ها، یک قسمت از مکالمه را تشکیل می دهد. که می توان گفت پرسیدن درباره اطلاعات شخصی و گرفتن آن یکی از مهمترین قسمت های شروع مکالمه است. این مطلب شامل همه این اطلاعات است، و بطور کامل درباره این قسمت مهم از مکالمات انگلیسی صحبت میکند.

صحبت درباره اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی شامل 9 قسمت مهم می شود که در پایین به آنها اشاره می کنیم، و در ادامه توضیح کامل آن را در اختیار شما قرار می دهیم.

1- اسم ها (Names)

2- شغل و پیشه (Work & Occupation)

3- ازدواج و تأهل (Marital status)

4- خانواده (Family)

5- سن وسال (Age)

6- محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

7- اوقا ت فراغت (Free Time Activities)

8- عادت ها (Habits)

9- موارد دیگر اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی  (Other Personal Information)

check_256 اسم ها (Names)

What is your name?                                                                                                     

اسم شما چیه؟

My name is _____./I`m ____.                                   

 اسم من _______است./من _______هستم.

What is your surname / last name? Can I have your surname / last name?

اسم فامیلی شما چیه؟/میتونم اسم فامیلیتون رو داشته باشم؟

My surname / last name is _______.

اسم فامیلی من _______ است.

Do you have a nickname? 

اسم مستعار دارید؟

Yes, my nickname is _______./ No, I don’t.

اسم مستعار من _______ است./ نه،ندارم.

check_256 شغل و پیشه (Work & Occupation)

What do you do?

شغلت چیه؟

I am a _______.

من یک _______ هستم.

Where do you work?

کجا کار میکنی؟

I work at _______.

من در _______ کار میکنم.

Do you like your job?

شغلت را دوست داری؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

Why do you like your job?

چرا شغلت را دوست داری؟/چرا از شغلت خوشت میاد؟

I like my job because _______.

شغلم را دوست دارم بخاطر اینکه _______.

check_256 ازدواج و تأهل (Marital status)

Are you married / single?

متأهلی؟ / مجردی؟

Yes, I am. / No I’m not.

بله،هستم./نه،نیستم.

check_256 خانواده (Family)

Do you have any children?

بچه داری؟

Yes, I have _______ children./ No, I don’t.

بله دارم./نه،ندارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______and _______ .

اسماشون _______و _______ است.

Do you have any sister / brother?

خواهر / برادری داری؟

Yes, I have./I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه، ندارم.

How many brothers and sister do you have?

چند برادر/خواهر داری؟

I have _______ brothers and _______ sisters.

_______برادر و_______خواهر دارم.

check_256 سن وسال (Age)

How old are you?

چند ساله هستی؟

I am 30 years old.

30 ساله هستم.

When is your birthday?

تاریخ تولدت چه تاریخیه؟

My birthday is on the fourth of July.

تولدم روز 4 جولای است.

Where were you born?

کجا به دنیا آمدی؟

I was born in _______.

من در _______ متولد شدم.

check_256 محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

Where are you from?

اهل کجایی؟

I am from _______.

من اهل _______ هستم.

What is your address?/ Can I have your address?

آدرست چیه؟/میتونم آدرستو داشته باشم؟

My address is _______./It`s _______.

آدرس من _______است./اون _________است.

What is your phone number?/ Can I have your phone number?

شماره تلفنت چنده؟ / میتونم شماره تلفنتو داشته باشم؟

My phone number is _______./ It`s _______.

شماره تلفن من_______ هست./ اون _______است.

What is your cell phone number?/ Can I have your cell phone number?

شماره موبایلت چنده؟/میتونم شماره موبایلتو داشته باشم؟

My cell phone number is _______./It`s _______.

شماره موبایل من_______ هست./ اون _______است.

Do you live with your parents?

با والدینت زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Do you live alone?

تنها زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Who do you live with?

با چه کسی زندگی میکنی؟

I live with my _______.

با ________ام زندگی میکنم.

Do you live in a house or an apartment?

در آپارتمان زندگی میکنی یا خانه ویلایی؟

I live in a/an _______.

من در یک ________ زندگی میکنم.

What is your e-mail address?/Can I have your e-mail address?

ایمیلت چیه؟/میتونم ایمیلتو داشته باشم؟

My e-mail address is _______./It`s _______.

ایمیل من_______ هست./ اون _______است.

check_256 اوقات فراغت (Free Time Activities)

What do you do in your free time?

اوقات فراغت چکار میکنی؟

In my free time I _______.

در اوقات فراغتم __________.

What are your hobbies?

سرگرمی هات چیه؟

My hobbies are _______.

سرگرمی های من _________است.

What type of music do you like?

از چه نوع موسیقی خوشت میاد؟

I like _______ music.

من موسیقی ________ دوست دارم.

Do you have a favorite singer or group?

خواننده یا گروه مورد علاقه ای داری؟

My favorite singer / group is _______.

خواننده / گروه مورد علاقه من ________ است.

What types of movies do you like?

چه نوع فیلمی دوست داری؟

I like _______ movies.

فیلم های _________ دوست دارم.

Do you like to read?

از مطالعه کردن خوشت میاد.

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دوست دارم./نه،دوست ندارم.

What do you like to read?

چه چیزی برای خواندن دوست داری؟

I like to read _______.

دوست دارم _________ بخونم.

check_256 عادت ها (Habits)

Do you have any bad habits?

عادت بدی داری؟

Yes, one of my bad habits is _______.

بله،یکی از عادت های بد من ________ است.

Do you snore?

خر و پف میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،خر و پف میکنم./نه،خر و پف نمیکنم.

Do you smoke?

سیگار میکشی؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،سیگار میکشم./نه،سیگار نمیکشم.

check_256 موارد اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی (Other Personal Information)

What is your favorite food?

غذای مورد علاقت چیه؟

My favorite food is _______.

غذای مورد علاقه من _______ است.

Is there any food that you do not like?

غذایی هست که تو خوشت نیاد؟

Yes, I don’t like _______. / I like all food.

بله،من _______ را دوست ندارم./همه غذاها را دوست دارم.

What is your favorite color?

رنگ مورد علاقت چیه؟

My favorite color is _______.

رنگ مورد علاقه من _______است.

Why do you want to learn English?

چرا می خوای انگلیسی یاد بگیری؟

I want to learn English because _______.

می خوام انگلیسی یاد بگیرم بخاطر اینکه _______.

What languages do you speak?

به چه زبانی صحبت می کنی؟

I speak _______.

من _______ صحبت می کنم.

Do you have any pets?

حیوان دست آموزی داری؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

What pets do you have?

چه حیوانی(دست آموز) داری؟

I have _______.

من _______ دارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______ and_______.

اسماشون _______ و _______ است.

Which sports do you like?

به چه ورزشی علاقه داری؟

The sport I like is _______.

ورزشی که من دوست دارم _______ است.

Do you have a favorite team?

تیم مورد علاقه ای داری؟

My favorite team is _______.

تیم مورد علاقم _______ است.

What is something you do well?

چه کاری را عالی انجام میدی؟

I am good at _______.

من در _______ خوب هستم.

What is something you do not do well?

کاری هست که خوب انجام ندی؟

I am bad at _______.

من در _______ بدم./خوب نیستم.

Describe yourself using only two words.

خودتو تو دو کلمه توصیف کن.

I am _______ and _______.

من _______و_______ هستم.

What makes you happy?

چه چیزی خوشحالت میکنه؟

I am happy when _______.

من وقتی خوشحالم که _______.

Are you a good cook/singer/driver?

تو آشپز / خواننده / راننده خوبی هستی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،هستم./نه،نیستم.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

 انواع سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

اولین کار در برقراری ارتباط و شروع مکالمه با هر فردی ، و با هر زبانی با سلام و احوالپرسی شروع می شود. در هر زبانی راه های مختلفی برای سلام دادن و ادامه مکالمه یعنی ،احوالپرسی وجود دارد. و همچنین مثل سایر زبان ها روش های زیادی برای سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی وجود دارد، که در ادامه با مهمترین و کاربردی ترین راه های این کار و موقعیت استفاده از آنها آشنا می شوید. با یاد گرفتن این عبارت ها و موقعیت استفاده از آنها می توانید در هر موقعیت زمانی و مکانی مکالمه انگلیسی را شروع کنید، و با یادگیری موقعیت ها و جمله سازی بیشتر مکالمه ها را تا آخر پیش ببرید.

اشاره مکالمه ای که در پایین می بینید یک مکالمه کامل از شروع یعنی : سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی، معرفی کردن خودمان و خداحافظی است. بعد از یادگیری این مکالمه راه های دیگر شروع مکالمات و به پایان رساندن آن هم بیان شده که به یادگیری بیشتر این موقعیت کمک می کند.

مثال ها و راه های مختلف سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

conversation مکالمه

S: Hello.

سلام.

J: Hi.

سلام.

S: How are you?

حالت چطوره؟

J: Fine thanks.

خوبم ممنون.

S: My name is Saman.

اسم من سامانه.

J: I`m Jack.

من جک هستم.

S: Nice to meet you Jack.

از آشناییت خوشوقتم جک.

J: Nice to meet you Saman.

از آشناییت خوشوقتم سامان.

S: Goodbye.

خداحافظ.

J: Bye.

خداحافظ.

راه های دیگر سلام دادن

انواع سلام

Hello

Hi

Hello there

Hi there

Hey guys                                                          سلام صمیمی بین دوستان

شروع مکالمه در اوقات مختلف روز

Good morning

Good afternoon

Good evening

روش های احوالپرسی با جواب

1- How`s it going?

اوضاع احوال چطوره؟ / زندگی چجوری میگذره؟

It`s going well.

خوب طی میشه. / اوضاع عالیه.

Everything is good.

همه چی خوبه.

2- How are you?

حالت چطوره؟ / حال شما چطوره؟

Fine thanks.

خوبم ممنون.

Pretty good.

عالی.

Not bad.

بد نیستم.

So so.

ای بد نیستم. / ای میگذره.

بعد از این عبارت ها میتوانید با اضافه کردن عبارات زیر که به معنی (شما یا تو چطور؟) هستند، با مخاطب خود احوالپرسی کنید.

And you?

How about you?

عبارت (?what`s your name) برای پرسیدن اسم مخاطب استفاده می شود.

چند راه برای بیان، از آشناییت خوشبختم

Nice to meet you. 

                                               .از آشنایی شما خوشبختم

Glad to meet you. 

                                                     .از آشناییت خوشحالم

Pleased to meet you.

                                      .از آشناییت خرسندم

It was a pleasure to meet you.

                            آشنایی با شما باعث افتخاره.                                                                                  

نکته نکته: اگر به معنی عبارات بالا دقت کنید می بینید که هر کدام شدت خوشحالی شخص نسبت به آشنایی یا رسمی و غیر رسمی بودن آنها را نشان می دهد.

روش های خداحافظی

1.عمومی

Goodbye

bye

2.اوقات روز و شب

روز

Have a nice day

روز خوبی داشته باشید.

Have a good time

خوش بگذره.

See you later

بعدا میبینمت.

شب

Good night

شب خوش

Nice dreams.

خوابای خوب ببینید.

extra فوق برنامه:

اگر بخواهیم دوستانمان را که همدیگر را نمی شناسند به یکدیگر معرفی کنیم به شکل زیر عمل میکنیم ، و آنها با استفاده از عبارت های بالا این ارتباط را گسترش می دهند.

Hello Jack. This is Sara.

سلام جک این ساراست.

Sara, this is Jack.

سارا، این جکه.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com