چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟

cloudadvantage-icons-readinessاگه بتونم ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم عالی میشه (جمله سازی به زبان انگلیسی)

همانطور که می دانید جمله سازی به زبان انگلیسی و استفاده از جمله های انگلیسی در موقعیت مناسب، دغدغه اکثر زبان آموزان می باشد. اگر شخصی به تمام موقعیت ها و مکالمات آنها مسلط باشد، ولی توانایی جمله سازی را نداشته باشد،نمی تواند ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کند.این شخص فقط قادر است در حد ابتدایی و با استفاده از جملات ناقص صحبت کند و نمی تواند منظور خود را به درستی بیان کند. به نظر شما،چه کاری باید انجام دهیم تا با این مشکل مواجه نشویم؟ و چرا؟

جواب شما این است. شما باید جمله هایی آماده ای را در ذهن خود داشته باشید که ، آنها را از قبل تمرین کرده و به آنها مسلط شده باشید. با این کار در هر موقعیت  از مکالمه و جمله های کامل و مناسب برای برقراری ارتباط استفاده می کنید. همچنین اعتماد به نفس شما برای روبرو شدن با هر شخص در هر موقعیت بالا می رود.

چگونه این ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی را بسازم؟

۱- یادگیری زمان های کاربردی زبان انگلیسی

زمانهای زبان انگلیسی به ۳ قسمت تقسیم می شوند. زمانهای (حال ، گذشته و آینده)، که هر کدام از این زمان ها هم به چند قسمت و قالب جمله سازی تبدیل می شوند که کار بردی ترین آنها در بخش زمانهای انگلیسی سایت در دسترس شما قرار گرفته شده است.می توانید تقسیم بندی کاربردی ترین قالب زمان ها را در زیر مشاهده کنید.

زمان حال

حال ساده ، حال استمراری ، حال کامل

گذشته

گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته کامل

آینده

آینده ساده ، آینده با برنامه ریزی قبلی (be + going to)

۲- یادگیری قالب های دیگر جمله سازی به زبان انگلیسی

منظور از بقیه قالب ها در زبان انگلیسی قالب هایی هستند که شامل زمان خاصی نمی شوند، و فقط معنی جمله را عوض می کنند. اکثر این قالب ها با استفاده از کمک فعل ساخته می شوند به جز، چند قالب که با اضافه شدن حرف اضافه (to) معنی جمله را عوض میکنند مثل (have to , has to , had to) که به معنی مجبور بودن یا باید هستند.

کمک فعل ها همراه با معنی

can ( توانستن ) ، may ( احتمال دارد ) ، should ( باید ضعیف، و در حالت مشورت دادن و مشورت گرفتن معنی بهتر است میدهد ) ، must ( باید ، اجبار کامل ) ، could ( گذشته can به معنی توانستن ) ، would ( هر کاری که در گذشته قرار بود انجام شود ) ، might ( گذشته may احتمال داشتن )

همه زمان ها و قالب ها همراه با مثال و طرز کار با آنها بطور مفصل در پایین همین مطلب توضیح داده شده است.

۳- یادگیری ضمیرها و استفاده آن ها

فرض کنید ما یک اسم دارم بطور مثال Ali ،و می خواهیم چند جمله درباره او توضیح دهیم.اگر اول هر جمله بخواهیم این اسم را تکرار کنیم، جمله ها زیبایی خود را از دست میدهند.به همین خاطر است که از ضمیر به جای اسم استفاده می کنیم تا از تکرار آن در جمله های بعدی جلوگیری کنیم.

ضمیر ها همراه با معنی و کاربرد

I (بجای اول شخص مفرد یا گوینده و به معنی من ) ، You ( بجای دوم شخص مفرد یا شنونده و به معنی تو ) ، She ( بجای سوم شخص خانم و به معنی او ) ، He  ( بجای سوم شخص مرد و به معنی او ) ، It (بجای سوم شخص اشیاء و حیوانات و به معنی آن ) ، We ( بجای اول شخص جمع و به معنی ما ) ، You ( بجای دوم شخص جمع ، مخاطب و به معنی شما ) ، They ( بجای سوم شخص جمع و به معنی آنها )

:idea:نکته : اول شخص کسی است که درباره چیزی صحبت می کند، و اگر جمع باشد یعنی شخصی درباره جمع خودشان صحبت می کند. دوم شخص کسی است که اول شخص با او درباره چیزی یا کسی صحبت می کند. و سوم شخص کسی یا چیزی است که شخص اول و مخاطب او یعنی سوم شخص درباره او صحبت می کنند.

۴- یادگیری افعال کاربردی و لغات کاربردی زبان انگلیسی

افعال و لغات کاربردی،کلماتی هستند که هم در مکالمه و زندگی روزمره و هم در موقعیت های دیگر مثل اخبار ، روزنامه و جاهای دیگر کاربرد زیادی دارند. فقط کافیست آنها را یاد گرفته و با کلمات هم نقش در جمله جایگزین کنیم و جمله دیگری با معنی متفاوت بسازیم.

تعداد افعال کاربردی در زبان انگلیسی حدود ۵۰۰ و لغات کاربردی و کلیدی ۲۵۰۰ عدد میباشد.

happy  بهترین قسمت کار : راه های ساختن ۶۳۰۰۰ جمله

بعد از یادگیری چهار قسمتی که در بالا به آنها اشاره شد یعنی ( زمان ها ، قالب ها ، ضمیرها و افعال و لغات کاربردی )، با استفاده از یک جمله آماده برای هر زمان و قالب ، فعل های کاربردی که یاد گرفته ایم را به جای فعل استفاده شده در آن جمله قرار می دهیم. پس هر روز با یک فعل در قالب های مختلف و با استفاده از ضمیر ها جمله می سازیم. شاید این کار در روزهای اول کار سخت به نظر برسد ولی مطمئن باشید به مرور زمان این کار برای شما آسان، و درست کردن جمله با هر کلمه سریعتر از قبل انجام می شود.

ما جملات آماده ای را همراه با معنی ، برای استفاده شما در زیر قرار داده ایم.فقط کافیست فعل هایی که یاد می گیرید بجای فعل مبنای این جمله ها یعنی (go) قرار دهید تا جمله مورد نظر خود را بسازید.در جملات آینده با برنامه ریزی (going to ) فعل مورد نظر خود را بجای make قرار دهید.

از همین امروز شروع کنید.هر روز جمله های خودتان را بسازید و تا چند روز دیگر تعداد زیادی جمله برای خود داشته باشید. تصور کنید چه لذتی می برید،وقتیکه از جملات خودتان برای مکالمه استفاده می کنید.

جمله های نمونه همراه با معنی

زمان ساختار و معنی
حال ساده

              .I , We , You , They go

من میروم،ما میرویم،تو میروی/شما میروید،آنها میروند

She , He ,It goes.

او (خانم) میرود،او (آقا میرود)،آن میرود

حال استمراری

                   .I am going

من دارم میرم

.We , You , they are going

ما داریم میریم،تو داری میری/شما دارید میرید،آنها دارند میرند

She,He.It is going.

او(خانم) داره میره ، او(آقا) داره میره، آن داره میره

حال کامل

I , We , You , They have gone.

           .من رفته ام،ما رفته ایم،تو رفته ای/شما رفته اید،آنها رفته اند

She , He ,It has gone.

                .او (خانم) رفته،او (آقا) رفته،آن رفته

 گذشته ساده

I , We , You , They ,She , He ,It went.

من رفتم،ما رفتیم،تورفتی/شما رفتی،آنها رفتند,او (خانم) رفت،او (آقا) رفت،آن رفت

 گذشته استمراری

I , We , You , They were going.

من داشتم میرفتم،ما داشتیم میرفتیم،تو داشتی میرفتی/شما داشتید میرفتید،آنها داشتند میرفتند.

She , He ,It was going.

او (خانم) داشت میرفت،او (آقا) داشت میرفت،آن داشت میرفت

 گذشته کامل

I , We , You , They ,She , He ,It had gone.

              من رفته بودم،ما رفته بودیم،تورفته بودی/شما رفته بودید،آنها رفته بودند، او(خانم) رفته بود،او (آقا) رفته بود،آن رفته بود

 آینده ساده

I , We , You , They ,She , He ,It will go.

من خواهم رفت،ما خواهیم رفت،تو خواهی رفت/شما خواهید رفت،

آنها خواهند رفت،او(خانم)،او(آقا)،آن خواهد رفت

 آینده با برنامه ریزی قبلی

 I am going to make.

.من قصد دارم درست کنم

We , You , They are going to make.

ما قصد داریم درست کنیم،تو قصد داری درست کنی/شما قصد دارید درست کنید،آنها قصد دارند درست کنند

She , He ,It is going to make

او (خانم) قصد دارد درست کند،او ( آقا) قصد دارد درست کند،آن قصد دارد درست کند

 قالب ها
 can توانستن I , We , You , They ,She , He ,It can go.
may احتمال دارد I , We , You , They ,She , He ,It may go.
 should باید(ضعیف) I , We , You , They ,She , He ,It should go.
must  باید (قوی) I , We , You , They ,She , He ,It must go.
 have to , has to مجبور بودن

I , We , You , They have to go.

She , He ,It has to go.

 could گذشته ( can ) I , We , You , They ,She , He ,It could go.
 would آینده در گذشته I , We , You , They ,She , He ,It would go.
 might گذشته ( may) I , We , You , They ,She , He ,It might go.
had to گذشته باید ها و مجبور بودن I , We , You , They ,She , He ,It had to go.
عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

استفاده از کتاب های صوتی برای یادگیری زبان انگلیسی

استفاده از کتاب های صوتی برای یادگیری زبان انگلیسی

question mark کتاب های صوتی (Audio books) چه کمکی برای یادگیری زبان به ما می کنند؟

1- وجود کلمات و اصطلاحات پرکاربرد و پر تکرار در کتاب های صوتی

این کتاب ها منبع اصلی کلمات و اصطلاحات استفاده شده در نقل قول ها هستند.به این دلیل که زبان اکثر کتاب های صوتی داستانی است و برای نقل قول و تعریف ماجرا استفاده می شود بنابراین کلمات پر کاربرد و پر تکرار انگلیسی در آنها زیاد به چشم می خورد.با یادگیری این کلمات هر وقت که نیاز به تعریف کردن ا تفاقی راجع به خودمان یا دیگران داشتیم می توانیم از این اصطلاحات در موقعیت مناسب آن استقاده کنیم.

2- استفاده از لحن و آهنگ مناسب و لهجه درست

معمولا گویندگان کتاب های صوتی افرادی هستند که از آهنگ صدای مناسبی برای بیان کلمات استفاده می کنند تا جملات و موقعیت ها برای شنونده قابل فهم باشد.همچنین گویندگان در مواقع نیاز مثل: تأکید روی یک کلمه یا نشان دادن قسمت های هیجانی داستان لحن خود را در حد عالی تغییر داده ومناسب با موقعیت صحبت می کنند.دقت به بالا و پایین شدن صداها و الگو برداری از آنها به تقویت لهجه و آهنگ صدای ما کمک میکند.

3- مکالمه درست و توصیف موقعیت آنها از قبل

در برخی از قسمت های داستان ها نیاز است که شخصیت های داستان درباره موضوعی با هم صحبت کنند و مسلما باید این گفتگو ها به درستی انجام شوند.کتاب های صوتی این قاعده را کاملا رعایت کرده و مکالمه درست و کاربردی را در خود دارند.حتی گویندگان این کتاب ها بسته به نوع شخصیت صدای خود را هم تغییر می دهند.تقلید این صداها کمک زیادی به تقویت لهجه می کند.این را هم باید گفت که شما از قبل با توضیحات کتاب آماده شنیدن آن مکالمه هستید.

4- جمله بندی صحیح و روان 

در کتاب های صوتی از بهترین نوع جمله بندی استفاده می شود و همه زمان ها به جای خود استفاده می شوند.می توان با الگو گرفتن از نوع جمله بندی آنها جملات شخصی بهتری را درست کرد.با کمی تمرین با این کتاب ها شما در بیان نقل قول ها و جملات کاربردی یک حرفه ای خواهید شد.

5- تقویت همزمان (Speaking , Listening , Reading)

به این دلیل که هنگام استفاده از این کتاب ها ما همزمان در حال گوش دادن و خواندن متن کتاب هستیم توانایی شنیداری (Listening) و خواندن (Reading) ما به مرور زمان تقویت می شود.بعد از اینکه به خواندن و شنیدن این متن ها عادت کردیم میتوانیم با انجام تمرین هایی که در پایین گفته شده توانایی صحبت کردن (Speaking) خودمان را هم بالا برده و با یک لهجه و تُن صدای مناسب صحبت کنیم.

cloudadvantage-icons-readiness حسن کتاب های صوتی نسبت به دیگر منابع

check_256 قابل حمل بودن واستفاده راحت در هر شرایطی

این منابع بخاطر اندازه کوچک و قابل حمل بودنشان به راحتی و در هر محیط و شرایطی قابل استفاده هستند.اگر مسافر تاکسی هستید یا سوار اتوبوس یا مترو،در پارک نشسته اید یا در خانه یا حتی اگر دراز هم کشیده باشید حجم کم این کتاب ها شما را خسته نمی کند و از خواندن کسل نمی شوید.

 check_256 امکان شنیدن بدون خواندن

اگر در جایی هستید که امکان در دست داشتن کتاب را ندارید به راحتی می توانید به فایل صوتی این کتاب ها گوش کنید.البته با امکاناتی که امروز داریم می توانیم فایل PDF خیلی از کتاب ها را دانلود و در گوشی خو داشته باشیم تا در وقت نیاز همراهمان باشد.

check_256  کم حجم بودن از لحاظ محتوا

اگر بخواهیم یک کتاب طولانی مثل یک رمان را از اول تا آخر بخوانیم ممکن است وسط راه کسل شویم و از خواندن دست بکشیم ولی کتاب های صوتی بدلیل کم بود صفحات و محتوا ما را خسته نمی کنند.بعد از خواندن تعدادی از این کتاب ها می توانیم به سراغ کتاب های طولانی تر با محتوای مفید تر برویم.

چگونه کتاب صوتی مناسب و هم سطح خود را پیدا کنیم؟

arrow-27-xxl  مراجعه به کتابفروشی و انتخاب یک کتاب از سطح ابتدایی

بعضی افراد دوست دارند یادگیری با این کتاب ها را از پایه یعنی همان سطح اول آن شروع کنند و به مرور سطح خود را بالا ببرند.این روش هم مثل خیلی از روش ها محاسن و معایب خود را دارد.اینکه شما کار را از سطح ابتدایی شروع کنید باعث می شود تا با متن های آسان انگیزه بیشتری پیدا کنید تا زودتر سطح خود را بالا ببرید ولی اگر این کتاب خیلی هم آسان باشد ممکن است شما را کسل کند و به این فکر کنید که این کار خیلی آسان و خسته کننده است.

arrow-27-xxl  گرفتن تعیین سطح شخصی هنگام خرید یا دانلود کتاب

در این روش شما کتابی را انتخاب و به صورت تصادفی یکی از صفحه های آن را باز می کنید.حالا دو صفحه جلوی چشم شماست،صفحه اول را نگاه کنید و به صورت گذرا کلمات آنرا ببینید.اگر در این صفحه بین 1 تا 5 لغت را نمیدانید این کتاب برای شما آسان است و پایین تر از سطح شماست.اگر این تعداد بین 8 تا 10 یا بالاتر باشد کتاب برایتان سخت است.ولی اگر بین 5 تا 8 باشد مناسب شماست.برای اطمینان بیشتر صفحه بعد یا چند صفحه دیگر را هم ببینید.شما همچنین می توانید این کتابها را دانلود و همین تعیین سطح را از خودتان بگیرید.

 نکته: کتاب هایی که آسان و از سطح ما پایین تر هستند ما را خسته می کنند و کتابهایی که از سطح ما بالاتر هستند عصبی و نا امیدمان می کنند،پس مناسب ترین کتاب فقط کتاب هم سطح ماست.

arrow-27-xxl  استفاده از داستان های کوتاه

در مراحل اولیه که هنوز به کار با کتاب های صوتی عادت نکرده اید می توانید از داستان های کوتاه که زبانی مثل همین کتاب ها دارند استفاده کنید تا مراحل کار برایتان آسان شود.معمولا حجم این داستانها از 10 تا 20 صفحه می باشد.این داستان ها هم سرشار از کلمات و جملات کاربردی هستند.این کتابها به راحتی قابل دانلود کردن هستند.

 اشاره مراحل یادگیری زبان انگلیسی از طریق کتاب صوتی (Audio books)

 گرد بنفش  صفحه اول کتابی را با یکی از روش های بالا انتخاب کرده اید باز کنید.آنرا به چند بخش،بطور مثال چند پاراگراف یا چند جمله تقسیم کنید.در هنگام تقسیم کردن دقت کنید که میزان هر بخش باید طوری باشد که شما را خسته نکند و در هر زمانی بتوانید یک بخش را مطالعه کنید،حتی اگر ده دقیقه یا کمتر وقت داشته باشید.

گرد بنفش  بخش اول این تقسیم بندی را بدون در نظر گرفتن معنی کلمات همراه با متن گوش کنید.این کار را چند مرحله انجام دهید تا وقتیکه حس کنید چشمتان کلمات را از هم جدا میکند.این کار شما را برای شنیدن همان جملات بدون متن آماده می کند.همچنین قدرت خواندن و تفکیک کلمات شما با این کار تقویت می شود.

گرد بنفش  حالا جملات و اصطلاحات همان بخش را با ترجمه درست به فارسی تبدیل کنید.دقت کنید که هنگام ترجمه باید موضوع کتاب و موقعیت استفاده از کلمات و اصطلاحات را هم در نظر بگیرید.

گرد بنفش  در این بخش ترجمه را با متن اصلی بخوانید تا به معنی آن مسلط شوید.حالا دوباره آن قسمت را با  در دست داشتن ترجمه ای که انجام داده اید از اول گوش کنید.مطمئنم اکنون یک حس خیلی عالی دارید چون می توانید معنی و مفهوم متن را به طور کامل متوجه شوید.

گرد بنفش  دیگر وقت آن رسیده که هر چیزی را که یاد گرفته اید به دیگران نشان دهید.بعد از تمام شدن همان بخش یا چند بخش همزمان یا قبل و بعد گوینده متن همان جملات را تکرار کنید.الان می بینید که می توانید متن را بصورت روان بخوانید،تک تک کلمات را بشنوید و همان جملات را به راحتی به زبان بیا ورید.

گرد بنفش  برای تقویت بیشتر می توانید متن را با صدای بلند و با لهجه درست برای خودتان بخوانید.حتی می توانید صدای خودتان را ضبط کنید و اگر ایرادی در لهجه یا آهنگ صدا داشتید آنرا با استفاده از فایل اصلی اصلاح کنید.شاید کمی سخت باشد ولی نتیجه فوق العاده ای دارد.

free-online-courses-easyshiksha چند منبع پیشنهادی

  www.loyalbooks.com          www.loyalbooks.com

  www.openculture.com        aaeaaqaaaaaaaamkaaaajgrlzjjjymnilwuxotatngy0ny1hm2jiltmxztkwmtnmnmu1mg

  www.penguin.com               penguin

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم

همه چیز درباره یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم

چرا باید با دیدن فیلم زبان یاد بگیریم؟

۱- چون فیلم زبان روز و زنده دنیاست.

در کل دنیا هر روز زبان ها در حال تغییر و رشد هستند و هماهنگ با تحولات جهانی بسیاری از کلمات کاربرد خود را از دست داده یا معنی آنها عوض می شود.فیلم ها جایی هستند که همه این تغییر ها را به ما نشان می دهند و ما می توانیم کاربرد روز کلمات و اصطلاحات و در کل زبان امروزی را ببینیم.

۲- فیلم ها منبع کامل اصطلاحات و مکالمات عامیانه (slang) هستند.

معمولا در همه فیلم ها محیط کوچه و خیابان و مکان های دوستانه نشان داده می شوند و در این موقعیت ها دیالوگ های کوچه بازاری یا به قول معروف عامیانه بین بازیگران رد و بدل می شود.ما هم می توانیم همراه این فیلم ها این اصطلاحات و موقعیت استفاده از آنها را یاد گرفته و در موقعیت مشابه در زندگی خود استفاده کنیم.

۳- همه از دیدن فیلم لذت می برند.

هر کسی بسته به سلیقه و علایق شخصی خودش از یک سبک فیلم و تماشای آن لذت می برد. بنابراین برای هر کسی فیلم مناسب یا بهتر بگوییم منبع مناسب یادگیری وجود دارد و می تواند یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم را تجربه کند. شما هم عاشق تماشای فیلم هستید؟؟بسیار خب،پس با ما همراه شوید.

4- فراموش نشدن کلمات و اصطلاحات

یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم یکی از بهترین راه های یادگیری است که باعث می شود تا فراموشی زبان خیلی کم و ماندگاری آن بخاطر تصاویر بالا برود. استفاده از کلمات بخاطر اینکه تصاویر آنها و موقعیت استفاده از آنها در ذهن ما تداعی میشود خیلی راحت می باشد.

چه نوع فیلم هایی مناسب یادگیری زبان هستند؟

تیک در مراحل اولیه که تا حدی پایه زبان را یاد گرفته اید می توانید از فیلم های فارسی با زیر نویس انگلیسی استفاده کنید.این کار باعث می شود تا زبان خودمان را به انگلیسی درست و روان تبدیل کنیم و چیزهایی که در زبان فارسی هست ولی می توان در زبان انگلیسی حذف کرد را یاد میگیریم.به شرط اینکه در آن فیلم از زیر نویس انگلیسی درست استفاده شده باشد.

تیک به مرور زمان و با بالا رفتن سطحمان در زبان می توانیم به دیدن فیلم های انگلیسی با زیر نویس انگلیسی رو بیاوریم ولی اگر دیدیم هنوز به معنی کامل اصطلاحات و عبارات پی نمی بریم دیدن فیلم انگلیسی با زیر نویس فارسی هم مفید است و به ما کمک می کند تا با معنی جملات کاربردی و موقعیت ها بیشتر آشنا شویم.بازهم به شرط اینکه این زیرنویس ها درست و کامل باشند.برای فهمیدن این مطلب می توانیم از استاد یا شخصی که انگلیسی را خوب بلد است کمک بگیریم.

تیک تماشای سریال های انگلیسی هم برای هر سطحی مفید است.فقط باید دقت کنید که اگر دیدن فیلم با زیرنویس انگلیسی سخت است حتما از زیرنویس فارسی استفاده کنید.

اشاره مراحل یادگیری زبان از طریق فیلم

گرد بنفش در مراحل اول بهتر است تمام فضای فیلم را نگاه نکنید و برای آشنا شدن با طرز بیان حروف و کلمات فقط شکل دهان و حرکات صورت را ببینید.این کار باعث می شود به مرور بتوانید دهان و صورت خودتان را مثل انگلیسی زبان ها حرکت دهید.هر زمان که حس کردید به این کار مسلط شده اید زمان آن رسیده که به مرحله بعد یعنی اضافه کردن زیر نویس و دیدن تمام صحنه و حرکات بدن بروید.

 گرد بنفش در مرحله دوم فیلم را به چند قسمت تقسیم کنید.این کار نسبت به سلیقه شما می تواند 5 دقیقه به 5 دقیقه یا بیشتر و کمتر باشد.این برای این است که دیدن کل فیلم شما را خسته نکند و باعث از بین رفتن انگیزه شما نشود.

گرد بنفش یکبار قسمت اول فیلم را که ما 5 دقیقه در نظر گرفتیم بدون در نظر گرفتن اینکه معنی کل کلمات را می دانیم یا نه تماشا کنید.سعی کنید در این حین به حرکات بدن و صورت در موقع گفتن جملات هم توجه کنید.همین که معنی کل آن چند دقیقه را متوجه شوید کافیست.

گرد بنفش حالا جملات و اصطلاحات کل آن 5 دقیقه را نوشته و معنی کنید.در هنگام معنی کردن در نظر داشته باشید که از آن جملات در چه موقعیتی استفاده شده است.

گرد بنفش بعد از معنی کردن کل کلمات و جملات و مخصوصا اصطلاحات،با در دست داشتن معنی کل آن 5 دقیقه را از اول تا آخر نگاه کنید.اکنون می بینید که درک آن صحنه ای که چند دقیقه قبل فقط برای شما یک تصویر با صدای غیر قابل فهم بود چقدر آسان شده.چند بار این کار را تکرار کنید تا با فضای آن جملات و طرز بیان و حرکات بدن و هم با معنی آنها کاملا آشنا شوید.

گرد بنفش حالا به سراغ قسمت های دیگر رفته و تا آخر فیلم این کارها را انجام دهید. 1- حرکات دهان و صورت 2-  دیدن کل آن قسمت 3-  توجه به حرکات بدن 4- معنی کردن جملات و اصطلاحات

گرد بنفش وقت آن رسیده که به سراغ جذاب ترین قسمت قضیه یعنی یادگیری صحبت کردن مثل انگلیسی زبانها برویم.شما در این مرحله با روش حرکت دادن دهان و صورت مثل انگلیسی زبانها آشنا هستید و حرکات بدن آنها را هم یاد گرفته اید.معنی جملات بکار رفته در هر موقعیت را هم میدانید.شروع کنید و بعد یا قبل یا همزمان با بازیگر اصلی جمله های او را تکرار کنید.حتی اگر می توانید صدای او را هم تقلید کنید.

توصیه چند تو صیه!!!

1- شاید این کارها خسته کننده باشد ولی آن را با چند فیلم انجام دهید.مطمئنم همه از فهمیدن کامل مکالمات فیلم ها لذت می برند.شما هم بعد از چند فیلم به این مرحله می رسید.

2- اگر زبان انگلیسی را با سریال یاد می گیرید یک نقش را برای خودتان انتخاب کنید تا قدرت گوش کردن به دیگران و جواب دادن به آنها در شما تقویت شود.

3- به مرور زمان با شنیدن مکالمه یکی از نقش ها خود را به جای نقش های مقابل بگذارید و جمله ها واصطلاحات شخصی خود را متناسب با همان موقعیت بکار ببرید.

film-icon چند فیلم پیشنهادی

(I Am Sam) I am              I am Sam

(A Beautiful Mind)         5404844

(The pursuit Of Happiness)     life-quote-pursuit-happiness-dream

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com