simple_future_tense

آینده ساده در انگلیسی

زمان آینده ساده در انگلیسی یکی از زمانهای خیلی کاربردی است که هم در مکالمات روزمره و هم در موقعیت های مختلف استفاده های زیادی دارد. بنا به موقعیتی که در آن قرار داریم می توانیم یکی از ترکیب های آینده ساده را استفاده کنیم. در این مقاله بطور کامل به زمان آینده ساده، انواع آن، و استفاده های مختلف آن خواهیم پرداخت.

کاربردهای آینده ساده در انگلیسی

زمانی است که برای بیان یا صحبت کردن درباره موارد زیر بکار می رود.

1- پیش بینی یک عمل یا اتفاق

2- تصمیم انجام کاری در آینده نزدیک یا دور

3- ارائه پیشنهاد و انتظار انجام کاری

4- رخ دادن اتفاقی در آینده

5- قول دادن برای انجام کاری

پیش بینی یک عمل یا اتفاق

It will be rainy tomorrow.
.هوا فردا بارانی خواهد بود

بیان تصمیم انجام کاری در زمان صحبت کردن درباره آن

.After doing my homework I will go to the gym
بعد از انجام تکلیفم به باشگاه خواهم رفت.

نکته: توجه داشته باشید که زمانی از Will استفاده میکنیم که از پیش برنامه ای برای انجام کار نداشته باشیم.

ارائه پیشنهاد

It will be better to use different colors in your painting.
.بهتره از رنگ های متنوع در نقاشیت استفاده کنی

رخ دادن اتفاقی در آینده

The technology will get bigger and bigger at the future.

تکنولوژی درآینده بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

قول دادن

.I will help you to do your project

.در انجام پروژه کمک خواهم کرد

ساختار آینده ساده با کمک فعل will

I will go. _ You will go. _ He will go. _ She will go. _ We will go. _ You will go. _ They will go.

من خواهم رفت. _ تو خواهی رفت. _ او (آقا) خواهد رفت. _ او (خانم) خواهد رفت. _ ما خواهیم رفت. _  شما خواهید رفت. _ آنها خواهند رفت.

نکته: برای تلفظ راحت ضمیرها همراه با will می توانیم از شکل مخفف و کوتاه شده آنها استفاده کنیم.

 مخفف ها

I will = I`ll _ He will = He`ll _ She will = She`ll _ We will = We`ll _ You will = You`ll _  They will = They`ll

سوالی کردن باکمک فعل will

 Will I / You / He / She / We / You / They go +قیدها?

منفی کردن با کمک فعل will

I / You / He / She / We / You / They will not go + قیدها.

مخفف will not = won`t

نکته: فعل go را می توانیم با فعل های دیگر (کار انجامی در جمله) عوض کنیم و معنی جمله را تغییر دهیم، و اگر آن فعل به مفعول نیاز داشت بعد از فعل مفعول آن را اضافه کنیم و بعد از قید ها استفاده کنیم.

پر کاربرد ترین قیدهای آینده ساده در انگلیسی

tomorrow

فردا

next week

هفته بعد

next month

ماه بعد

next year

سال بعد

at the future

در آینده

استفاده از be going to برای آینده ساده در انگلیسی

از عبارت be going to برای بیان کارهایی استفاده میکنیم که تصمیم انجام آن را داشته و برای آن برنامه قبلی داشته باشیم. در واقع معنی این عبارت ( قصد انجام کار در آینده ) معلوم و برنامه قبلی است.

ساختار با be going to

I am going to talk with the teacher.

قصد دارم با دبیر صحبت کنم.

You are going to talk with the teacher.

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی. 

He is going to talk with the teacher.

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

She is going to talk with the teacher.

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We are going to talk with the teacher.

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم.

You are to talk with the teacher.

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید.

They are going to talk with the teacher.

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

سوالی کردن با be going to

Am I going to talk with the teacher?

قصد دارم با دبیر صحبت کنم؟

Are you going to talk with the teacher?

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی؟

Is he going to talk with the teacher?

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Is she going to talk with the teacher?

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Are we going to talk with the teacher?

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم؟

Are you going to talk with the teacher?

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید؟

Are they going to talk with the teacher?

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند؟

منفی کردن با be going to

I am not going to talk with the teacher.

قصد ندارم با دبیر صحبت کنم.

She / He is going to talk with the teacher.

او (آقا) / (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We / You / They are going to talk with the teacher.

ما / شما / آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

نکته: فعل های go و come در آینده ساده با be going to به شکل استمراری می آیند.

I`m going to Tehran tomorrow.

فردا تهران خواهم رفت.

I`m coming back home next week.

هفته بعد به خانه برمی گردم.

از زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که در آینده نزدیک انجام می دهیم استفاده می کنیم.

I`m calling Ali in two minutes.

دو دقیقه بعد به علی زنگ می زنم.

He`s answering the phone.

او تلفنو جواب میده.

نکته: سعی کنید بعد از مطالعه کامل این مقاله با جا به جا کردن فعل های جملات مثال زده شده تمرین بیشتری درباره زمان آینده ساده در انگلیسی داشته باشید تا به این زمان و کاربرد های آن تسلط کامل پیدا کنید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

مطالب زیادی درباره زمان گذشته استمراری در انگلیسی نوشته شده، و توضیحات کاملی در این مورد ارائه شده که هر کدام به نوع خود مفید و کاربردی میباشد. ما قصد داریم در این مقاله توضیح کاملی درباره این زمان و کاربردهای آن، بصورت تفکیکی و همراه با مثال های کاربردی را خدمت شما ارائه کنیم. با یادگیری زمان گذشته استمراری در انگلیسی می توانیم درباره اتفاقات مهمی که در گذشته اتفاق افتاده و به نوعی ادامه دار بوده و خاطره ای در ذهن ما بجا گذاشته صحبت کنیم. و درباره آن چند جمله ای بیان کنیم تا مکالمه ما زیباتر و ادامه آن راحت تر شود.

کاربردهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

برای بیان کارهایی که در گذشته در حال انجام بوده و برای مدتی ادامه داشته و تمام شده.

I was watching Tv from 2:00 to 4:00 PM.

از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تلویزیون داشتم تلویزیون می دیدم.

 برای بیان کارهایی که در حال انجام بوده و توسط کاری دیگر قطع شده و به پایان رسیده.

Dad arrived when mom was cocking.

وقتیکه مامان داشت اشپزی می کرد بابا رسید.

 برای بیان کارهایی که در حال انجام بوده و توسط کاری دیگر قطع شده و بعد از آن هم ادامه داشته و تمام شده.

The phone rang while they were going out.

در حین اینکه اونا داشتند بیرون میرفتند تلفن زنگ زد.

نکته 1: همانطور که مشاهده می کنید، در اغلب موارد زمان گذشته استمراری همرا با گذشته ساده استفاده می شود که در مقاله گذشته ساده بطور مفصل توضیح داده شده است.

ساختار

زمان گذشته استمراری از ترکیب شکل گذشته فعل های (to be) یعنی (was , were) به اضافه شکل ساده فعل همراه با (ing) ساخته می شود.

(I , She , He , It , my mother , your father) was

(We , you , They) were

مثال ها

She was walking in the park.

او داشت در پارک پیاده روی می کرد.

They were playing football.

آنها داشتند فوتبال بازی می کردند.

شکل سؤالی

از آنجاییکه فعل های (to be) بعنوان کمک فعل شناخته می شوند، بنابراین از خود آنها برای سؤالی کردن جملات و جواب دادن استفاده می کنیم. تعریف و کاربرد های کمک فعل ها در انگلیسی در پایین همین مطلب وجود دارد.

سوال

.(زمان ، حالت ، مکان) قیدها+ مفعول +ing+ فعل اصلی + فاعل + کمک فعل

Were you running at the gym while I was home?

هنگامیکه من خانه بودم تو داشتی در باشگاه می دویدی؟

Was she calling her father?

او داشت به پدرش زنگ میزد؟

جواب

Yes, I / she / he / it was.

Yes, we / you / they / were.

No, I / she / he / it was not.

No,  we / you / they / were not.

 نکته 2: برای راحتی تلفظ و صحبت کردن می توانیم از شکل مخففِ منفی هم استفاده کنیم.

Was not = wasn`t

Were not = weren`t

گذشته استمراری و عبارت های استفهامی (Wh)

When                کی / چه زمانی   

What time               چه ساعتی    

 Where                                کجا

Why                                    چرا       

What                  چه چیزی/ چی  

Who                            چه کسی  

How                چگونه / چجوری  

?قیدها بدون قید مربوط به عبارت استفهامی + مفعول +ing+ فعل اصلی + فاعل + کمک فعل + عبارت استفهامیwh)

مثال ها

Why were you going hospital last night?

چرا دیشب داشتی می رفتی بیمارستان؟

Where was your mother working 3 years ago?

مادرت 3 سال قبل کجا داشت کار می کرد؟

 نکته 3: بعد از مدت های زمانی از عبارت (ago) برای گفتن (قبل) استفاده می کنیم، که در مثال بالا کاملا مشخص است.

شکل منفی این زمان

 I , He , She ,It was not / wasn`t coming.

We , You , They were not /weren`t running.

وظایف کمک فعل ها

 جمله را سؤالی میکنند.

 بعد ازwh  عبارت سؤالی می سازند.

 جمله را منفی می کنند.

 زمان می سازند.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی یکی از کاربردی ترین زمانهاست که با یادگیری آن قسمت مهمی از توانایی جمله سازی به زبان انگلیسی ما تقویت می شود و میتوانیم ارتباط مؤثرتری با دیگران برقرار کنیم. در این مطلب توضیح کاملی درباره زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی خواهیم داد که با یادگیری و استفاده از آن بتوانید قدرت مکالمه خود را بالا ببرید.

برای یادگیری هر زمانی در زبان انگلیسی نیاز داریم که این 4 بخش اساسی را کامل یاد بگیریم. در این مقاله این 4 قسمت را برای زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی بیان می کنیم.

1- تعریف و کاربردهای زمان

2- ساختار زمان

3- بیان شکل منفی

4- سوالی کردن

تعریف و کاربردهای زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

از زمان گذشته برای بیان کارهایی که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده اند، کارهایی که بصورت پی در پی در یک جریان می آیند و برای نقل قول کردن جریان و اتفاقی در گذشته معلوم استفاده می شود.

ساختار

در زبان انگلیسی فعل ها به دو قسمت تقسیم می شود. 1- افعال با قاعده (Regular verbs) 2- افعال بی قاعده (Irregular verbs)

برای تبدیل افعال با قاعده به گذشته به آخر آنها (d / ed) اضافه می کنیم، و برای تبدیل افعال بی قاعده به گذشته شکل آنها را تغییر می دهیم. این قاعده بر خلاف زمان حال ساده برای تمام ضمایر و اسم ها در زمان گذشته ساده مشترک است.

معنی گذشته ساده با فعل go : رفتم ، رفتی ، رفت ، رفتیم ، رفتید ، رفتند.

مثال:

I asked this question last session.

من جلسه قبل این سؤال را پرسیدم.

We went china in 1980.

سال 1980 به چین رفتیم.

نکته:

1- به فعل هایی که به (e) می شوند فقط (d)

Solved , Loved , Excused

2- تک هجایی ( تک بخشی ) که آخر آنها بی صدا و ما قبل آن صدادار باشد، حرف بی صدا را تکرار می کنیم.

stopped ,  planned , robbed

3- حرف آخر فعل هایی که Y یا W هستند تکرار نمی شوند.

Borrowed , Stayed , swallowed

بیان منفی زمان گذشته ساده

در زمان گذشته ساده مثل تمام زمان های زبان انگلیسی با اضافه کردن (not) به کمک فعل آن زمان، که برای زمان گذشته ساده did است اضافه می کنیم. با این کار معنی جمله به جمله منفی تبدیل می شود.

Ronaldo and Messi did not vote for each other.

رونالدو و مسی به همدیگر رأی ندادند.

سؤالی کردن

  سؤال هایی که با بله یا خیر به آنها جواب می دهیم(Yes , No questions)

برای سؤالی کردن این زمان از کمک فعل (Did) استفاده می کنیم، و ترتیب کلمات به شکل زیر می باشد.

.قیدها+مفعول(اسم ، ضمیر)+فعل اصلی+فاعل(اسم ، ضمیر)+کمک فعلDid

Did you go to library last week? Yes, I did. / No, I did not.

هفته قبل به کتابخانه رفتی؟بله، رفتم. / نه، نرفتم.

Did she promise her father at the party? Yes, she did. / No, she did not.

او رد مهمانی به پدرش قول داد؟

برای راحتی تلفظ در جملات منفی می توان از شکل مخفف did not یعنی didn`t استفاده می کنیم.

نکته:

با آمدن (Did) در اول جمله تغییراتی که روی فعل انجام شده بود از بین رفته و شکل ساده فعل نوشته می شود.

سؤال با کلمات استفهامی

سؤالاتی که با کلمات استفهامی مثل (Why) چرا ،(How) چگونه ،(What) چه چیز ،(what time) چه ساعتی ،(When) چه زمان ،(Which) کدام ،(Where) کجا و … شروع می شوند. جواب این سؤالات هم با جمله کامل می باشد که توضیح کلمه استفهامی است. اصطلاحا به این کلمات (wh) ها گفته می شود، وترتیب این جملات سؤالی به شکل زیر است.

.قیدها به غیر از قید مربوط به کلمه استفهامی+مفعول(اسم ، ضمیر)+فعل اصلی+فاعل(اسم ، ضمیر)+کمک فعل+Wh+did

Why did your father leave the office earlier yesterday?

چرا دیروز پدرت دفتر رو زودتر ترک کرد؟

Because he had to go hospital to visit my grandfather.

بخاطر اینکه مجبور بود برای ملاقات پربزرگم بره بیمارستان.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

جملات مجهول در انگلیسی (passive sentences)

 مجهول در انگلیسی (passive sentences) وکاربرد های آن

فاعل در زمان های انگلیسی به کسی گفته می شود که کاری در جمله انجام میدهد، و معمولا چون کننده کار است پس در جمله معلوم و مشخص است.در بعضی موارد هم اتفاق میافتد که فاعل جمله مشخص نیست یا قصد نداریم به کسی که کار را انجام داده اشاره کنیم. بنابراین،از جملاتی استفاده می کنیم که فاعل آنها معلوم نیست. 4 چیز باعث می شود تا ما این جملات یعنی جملات مجهول در انگلیسی را یاد بگیریم،که در پایین بصورت کامل توضیح داده شده است.

1- کاربرد ها و موارد استفاده  مجهول در انگلیسی

2- تعریف و مقایسه آن با جمله معلوم

3- طرز ساختن جمله مجهول از معلوم

4-ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

5- قالب سوالی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

1- کاربردها و موارد استفاده مجهول در انگلیسی

گرد بنفش  زمانیکه اطلاعی از کسی که کار را انجام داده نداریم که خود به خود فاعل از جمله حذف می شود.

گرد بنفش هنگام دادن گزارش درباره اتفاقی که افتاده و نه کسی که آن را انجام داده.

گرد بنفش اخبار و روزنامه و جاهایی که خبری راجع به کاری داده می شود.

گرد بنفش وقتیکه تعداد فاعل بیش از حد باشد و اشاره به آن جمله را طولانی کند.

گرد بنفش همانطور که در موارد بالا مشاهده می کنید بیشترین استفاده مجهول جاییست که عمل انجام شده مهمتر از کسیست که کار را انجام داده.

2- تعریف و مقایسه با  فعل معلوم

فعل معلوم در انگلیسی: فعلی است که به فاعل نسبت داده شود و فاعل در جمله کاملا معلوم و مشخص باشد.

مثال:

I gave a present to my mother. (active voice)

معلوم =من به مادرم یک هدیه دادم.

گرد بنفش همانطور که در جمله بالا دیدید فاعل(I) کاملا مشخص بود، بنابراین این جمله را معلوم می نامند.

فعل مجهول در انگلیسی: فعلی است که در جمله انجام شده ولی فاعل(کننده کار) معلوم یا مشخص نیست.

مثال:

                                                                                   .He saw Hassan 

او حسن را دید.(جمله معلوم)    

Hassan was seen.

حسن دیده شد.(جمله مجهول)

 

– با توجه به جملات بالا در جمله معلوم , شخصی حسن را دید، اما در جمله مجهول مشخص نیست چه کسی حسن را دید. بنابراین هر جمله مجهولی بایستی دارای فعل مربوط به خودش باشد.

مثال:

  مصدر معلوم       مصدرمجهول
دیدن  

   To see 

دیده شدن    

to be seen

نوشتن     

 to write

نوشته شدن  

                                                              to be written

تمام کردن

to finish

 تمام شدن 

           to be finished


3- طرز ساختن جمله  مجهول در انگلیسی از جمله معلوم

طریقه مجهول  کردن جملات معلوم در 11 زمان و 10 قالب به قرار زیر است:

check_256 مفعول جمله معلوم را پیدا کرده و در ابتدای جمله مجهول قرار می دهیم.

همانطور که گفتیم جملات مجهول جملاتی هستند که در آن بجای فاعل از مفعول جمله استفاده می شود.

check_256 بلافاصله وبا در نظر گرفتن زمان جمله و جمع و مفرد بودن مفعول، از فعل بودن (to be) مناسب آن استفاده می کنیم.

arrow-27-xxl فعل بودن (to be) در زمان های مختلف

زمان حال ساده (am-are-is) زمان گدشته (were-was) زمان های کامل(ماضی)(been) زمانهای استمراری (being) آینده ساده و بقیه قالب ها  (be)

check_256 فعل اصلی یا همان کاری که در جمله انجام می شود را به شکل سوم برده و بعد از (to be) قرار می دهیم.

check_256 بقیه جمله را بدون مفعول بعد از فعل اصلی میاوریم.

نکته نکته: در صورت لزوم  می توانیم فاعل جمله معلوم را با حرف اضافه by در آخر جمله مجهول قرار دهیم.اکنون بترتیب کلیه زمان هایی را که در زبان انگلیسی قابل مجهول شدن هستند با ذکر مثال  بیان می کنیم.

 happy  پیش نیاز ایجاد جمله مجهول:

1- داشتن مفعول

2- داشتن فعل متعدی (فعلی که به مفعول نیاز دارد و بدوت نفعول معنا ندارد)

4- ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

زمان ساختار معلوم و مجهول و معنی
حال ساده: simple present

I teach him.

من به او تدریس میکنم

He is taught.

 او آموزش می بیند

حال استمراری: present contineus

I am teaching him.

من در حال تدریس به او هستم

He is being taugh.

او در حال آموزش داده شدن است

حال کامل: presen perfect

I have thought him.

من به او درس داده ام

He has been taught.

او آموزش داده شده است

 گذشته ساده: simple past

I taught him.

من به او درس دادم

He was Taught.

او آموزش داده شد

 گذشته استمراری: past contineus

I was teaching him.

من داشتم به او آموزش می دادم

He was being taught.

او داشت آموزش داده می شد

 گذشته کامل: past perfect I had taught him.

من به او آموزش داده بودم

He had been taught.

او آموزش داده شده بود

 آینده ساده: future I will teach him.

من به او آموزش خواهم داد

he will be taught.

او آموزش داده خواهد شد

 قالب های دیگر
 can توانستن I can teach him.

من می توانم به او آموزش بدهم

He can be taught.

او می تواند آموزش داده شود

may احتمال دارد I may teach him.

احتمال دارد به او آموزش بدهم

He may be taught.

احتمال دارد او آموزش داده شود

 should باید(ضعیف) I should teach him.

من باید به او آموزش بدهم

He should be taught.

او باید آموزش داده شود

must  باید (قوی) I must teach him.

من باید به او آموزش بدهم

He must be taught.

او باید آموزش داده شود

 have to , has to مجبور بودن

I have to teach him.

من مجبورم به او آموزش بدهم

He has to be taught.

او مجبور است آموزش داده شود

 could گذشته ( can ) I could teach him.

من می توانستم/توانستم به او آموزش بدهم

He could be taught.

او می توانست /توانست آموزش داده شود

 would آینده در گذشته I would teach him.

به او آموزش می دادم

He would be taught.

او آموزش داده می شد

 might گذشته ( may) I might teach him.

احتمال داشت به او آموزش بدهم

He might be taught.

او احتمال داشت آموزش داده شود

had to گذشته باید ها و مجبور بودن I had to teach him.

من باید به او آموزش میدادم

He had to be taught.

او مجبور بود آموزش داده شود

5- فرم سوالی کردن جملات مجهول در انگلیسی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

برای سؤالی کردن جملات مجهول فقط مافیست فعل کمکی جمله مجهول را در اول جمله بیاوریم.اگر فعل کمکی جمله (to be) بود،از خودش برای سؤلی کردن جمله استفاده می کنیم.

 

Ali has been invited.

علی دعوت شده است.(فرم خبری)

 Has Ali been invited?

آیا علی دعوت شده است؟ (فرم سوالی)

They were seen together.                    

آنها را باهم دیدند. (خبری)   

 were they seen together?

آیا آنها را باهم دیدند؟ (سوالی)

arrow-27-xxl چنانچه جمله معلوم با کلمات استفهامی   what-when-where  و غیره سوالی شده باشد با همان کلمات آنها را مجهول می کنیم.

مثال:

What did you buy?

چه چیزی خریدی؟  

what was bought?

چه چیزی خریداری شد؟

تذکر1: اگر جمله معلوم با کلمه استفهامی who  آغاز شود by whom  نقش آنرا در جمله مجهول سازی بازی می کند و آگر جمله معلوم با کلمه استفهامی whom  آغاز شده باشد هنگام مجهول شدن who  بجای آن بکار می رود.مثال:

Who mailed the parcel?

چه کسی بسته را پست کرد؟                                            

by whom was the parcel mailed?

بسته بوسیله چه کسی پست شد ؟                               

whom did you invite?

چه کسی رادعوت کردید؟                                                        

who was invited?

چه کسی دعوت شد؟

سعی کردیم در این مقاله توضیح کاملی از مجهول در انگلیسی را ارائه کنیم ، و از آنجایی که بحث مجول در انگلیسی و کاربرد های آن گسترده تر از این مقاله است. توصیه میکنیم با تمرین بیشتر به این مطلب مسلط تر شوید.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

زمان حال ساده در انگلیسی: simple present

همه چیز درباره زمان حال ساده

زمان حال ساده یکی از پر کاربردترین و در واقع پایه تمام زمانهای زبان انگلیسی است.به جرأت می توان گفت،هر کس که زمان حال ساده را یاد گرفته باشد به راحتی می تواند زمانهای دیگر را هم یاد بگیرد.برای گرفتن اطلاعات بیشتر بعد از سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی و آشنایی با دیگران معمولا از زمان حال ساده استفاده می شود.

۱- تعریف

۲- ساختار و معنی

۳- سوالی کردن و جواب دادن

۴- منفی کردن

تعریف :

از زمان حال ساده برای بیان کارهای روزانه،عادت ها و واقعیت هایی که پایان آنها معلوم نیست استفاده می شود.مثال (پدرم در یک شرکت کار می کند،هر روز قبل از صبحانه یک لیوان چای می خورم،زمین به دور خورشید می چرخد)

ساختار :

ساختار زمان به نظم و ترتیب قرار گرفتن قسمت های مختلف جمله در کنار هم گفته می شود.

.بقیه جمله + شکل ساده فعل اصلی + (اسم،ضمیر) فاعل

.I , You . We , They go

.He , She , It goes

همانطور که می بینید در زمان حال ساده ما کمک فعل نداریم و فقط از شکل ساده فعل برای ساختن جمله استفاده می کنیم و برای نشان دادن اینکه شخص یا چیزی سوم شخص مفرد است (تعداد آن یک است و درباره آن صحبت می کنیم) به آخر فعل ساده(s / es) اضافه می کنیم.

معنی :

می روم – می روی – میرود – میرویم – می روید – می روند

سوالی کردن و جواب دادن

question-icon شکل سوالی

?Do (I , you , we , they) go

?Does (he , she , it) go

مثال های بیشتر :

Do you need a dictionary?

Does Mary need a dictionary?

Do we have a meeting now?

Does it rain a lot in winter?

Do they want to go to the party?

Does he like pizza?

arrow-27-xxl  جواب ها

جواب های مثبت :

.Yes,(I , you , we , they) do

.No,(I , you , we , they) do not

جواب های منفی :

.Yes, (he , she , it) does

. No, (he , she , it) does not

شکل منفی و مثبت برای Do و Does

Sample Questions Short Answer
(Affirmative)
Short Answer
(Negative)
Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don’t.
Do I need a pencil? Yes, you do. No, you don’t.
Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don’t.
Do they like chocolate? Yes, they do. No, they don’t.
Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn’t.
Does it have four wheels? Yes, it does. No, it doesn’t.

منفی کردن

.I , You . We , They do not go

.He , She , It does not go

مثال های بیشتر :

You don’t speak Arabic.

John doesn’t speak Italian.

We don’t have time for a rest.

It doesn’t move.

They don’t want to go to the party.

She doesn’t like fish.

در زبان انگلیسی برای راحت تر شدن تلفظ گاهی اوقات می توانیم از شکل مخفف یا خلاصه شده کلمات یا از به هم چسباندن دو کلمه استفاده کنیم.در زیر مخفف شکل های منفی حال ساده را می بینید که در جملات بجای کلمات کامل می آیند.

do not = don`t

does not = doesn`t

?بعد از یادگیری هر چیز لازم است که از آن استفاده بیشتری کنیم تا بطور کامل به آن مسلط شویم.برای این کار در این زمان (حال ساده) فقط کافیست فعل های کاربردی زبان انگلیسی را یاد بگیرید و به جای فعل (مثال:کلمه go ) جایگزین کنید تا جمله های مختلف با معنی های مختلف بسازید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

زمان حال استمراری : Present continuous

زمان حال استمراری و کاربرد آن در انگلیسی

زمان حال استمراری یکی از زمان هاییست که در مکالمات روزمره کاربرد زیادی دارد.در هر کاری که در حال انجام دادن است نشانه ای از حال ساده به چشم می خورد.این به این دلیل است که ما در زندگی روزمره خود در حال انجام دادن کارهای زیادی هستیم،بنابراین نیاز به زمان و ساختاری داریم تا درباره این کارها صحبت کنیم.

۱-  تعریف

۲- ساختار و معنی

۳- سوال کردن و جواب دادن

۴- منفی کردن

تعریف : همانطور که در مقدمه اشاره کردیم زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که در حال انجام است و زمان پایان آنها هم معلوم است،استفاده می شود.

نکته نکته : بعضی اوقات ممکن است کاری از قبل شروع شده و در حال حاضر در حال انجام نیست ولی،در حال انجام است.برای بیان این کارها هم که زمان پایان معلوم دارند،از حال استمراری استفاده میکنیم.

ساختار :

نظم و ترتیب قرار گرفت کلمات و قسمت های جمله در کنار هم

I am going.

You . We , They are going.

He , She , It is going.

معنی :

دارم میروم – داری میروی – دارد میرود – داریم میرویم – دارید می روید – دارند می روند

سوالی کردن و جواب دادن

question-icon شکل سوالی با کمک فعل (to be)

Am I going?

Are you , we , they going?

Is he , she , it going?

arrow-27-xxl جواب ها

جواب های مثبت :

Yes,I am.

Yes,(you , we , they) are.

Yes,(he , she , it) is.

جواب های منفی :

No,I am not.

No, you , we , they are not.

No,he , she , it is not.

شکل سوالی با (what)  و جواب ها

معمولا از این شکل سؤالی استفاده می کنیم تا بپرسیم که شخص در حال حاضر مشغول انجام چه کاری است.

مثال ها:

What are you doing?

I`m reading newspaper.

What is your brother doing?

He is watching TV.

What is Marry doing?

She is studying.

What are they doing?

They are playing basketball.

منفی کردن زمان حال استمراری

I am not going.

You , we , they are not going.

He , she , it is not going.

مخفف های شکل منفی برای راحت تر شدن تلفظ و سریع گفتن جمله

I am not : I`m not

She is not : She isn`t / She`s not

He is not : He isn`t / He`s not

It is not : It isn`t / It`s not

We are not : We aren`t / We`re not

You are not : You aren`t / You`re not

They are not : They aren`t / They`re not

 ? برای تسلط بیشتر به این زمان،یادگیری افعال کاربردی زبان انگلیسی،تمرین و جمله سازی با آنها کمک بزرگی به شما می کند.فقط کافیست افعال دیگر را با فعل مثال این مطلب (go) جا به جا کنید و جمله های بیشتر،با معانی مختلف را یاد بگیرید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com