قویترین تکنیک جمله سازی به انگلیسی.. جابجایی (REPLACING)